หลักสูตรฝึกอบรม 5ส. เพื่อความปลอดภัยในที่ทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

(5S for Work Safety)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / 5ส. เพื่อความปลอดภัยในที่ทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  5ส. คือ กิจกรรมที่โรงงานแห่งนี้นำมาใช้ทำแล้วเป็นประโยชน์กับโรงงาน พนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอก เพราะนอกจากทำให้โรงงานน่าอยู่น่าทำงานแล้ว การสูญเสียลดลงทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานในโรงงานคือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการขนย้ายเครื่องจักร ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับ อันตรายจากการทำงานสูง หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบและเครื่องจักรในการผลิต อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เช่น การวางผังโรงงาน อากาศ แสงสว่าง หรือเสียงก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากสิ่งเหล่านั้นมีความบกพร่องและผิดจาก มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้น  ความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เมื่อมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้น โอกาสที่จะประสบอันตรายในขณะทำงานย่อมลดน้อยลง
  การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ในการอบรมพนักงานทุกคนจะได้ทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส. เพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำระบบมาตรฐานอื่นมาใช้ในโรงงานและสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดไปสู่โครงการอื่น ๆ เช่น TPM TQM QCC 7 Waste ISO HACCP เป็นต้น

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสำนึกและวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ในการทำงาน
เพื่อให้พนังงานเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน
เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพและลดอุบัติเหตุต่องานที่ทำ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต กำไร ชื่อเสียงของบริษัทอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมายของความปลอดภัย
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
แนวคิดและหลักการที่สำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ 5ส.
การมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการทำระบบ 5ส.
ผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อตนเองงานและองค์กรในการทำระบบ 5ส.
แนวทางและขั้นตอนการดำเนินระบบ 5ส. เพื่อความปลอดภัย
การนำระบบ 5ส. ไปประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัย
รูปแบบและการจัดทำมาตรฐานพื้นที่ระบบ 5ส. อย่างเป็นรูปธรรม
ฟอร์มการให้คะแนนในการประเมิน และมาตราฐานในการประเมิน
เทคนิคการตรวจประเมินระบบ 5ส. ให้ได้ผลและยั่งยืน
ตัวอย่างกรณีศึกษาการดำเนินการระบบ 5ส. ที่ประสบผลสำเร็จ
ปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติงานล้าช้าและล้มเหลวสู่ความสำเร็จต่อเนื่องและยั่งยืน
กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
สรุปการเรียนรู้และถามตอบ


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 50% เชิงปฏิบัติการ 50%)
อบรม สัมมนา การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ
อบรม สัมมนา ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
อบรม สัมมนา กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 5สความปลอดภัยSafety

แสดงความคิดเห็น