หลักสูตรฝึกอบรม 5 ส และ KAIZEN เพื่อการพัฒนาองค์กรและการเพิ่มผลผลิต - หลักสูตร 1 วัน
(5S and Kaizen for Organization Development Base)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม 5 ส และ KAIZEN เพื่อการพัฒนาองค์กรและการเพิ่มผลผลิต (5S and Kaizen for Organization Development Base)

อ.ลัดดาวัลย์ ชำนาญ

(ตำแหน่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรงรวมทั้งอยู่ในสภาวะความถดถอยของเศรษฐกิจโลก กำไรเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้ องค์กร จะมีกำไรได้นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก 2 ประการ คือ รายได้และค่าใช้จ่าย ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอันจะนำมาซึ่งโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
      ด้วยเหตุนี้องค์กรจำเป็นต้องคำนึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ไคเซ็น (Kaizen) ถือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเนื่องจากได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (competitive advantage) และยังส่งเสริมพฤติกรรมการทำงาน (working behavior) ของผู้ปฏิบัติในทิศทางที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและตัวของผู้ปฏิบัติงานเองอย่างยั่งยืนแต่การจะใช้ Kaizen ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จำเป็นต้องเริ่มจากกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5ส ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานทุกระบบ ในหลักสูตรนี้จึงเป็นการบูรณาการเครื่องมือที่เป็นพื้นฐานง่ายๆ ทั้ง 2 อย่างนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
 ผู้อบรมสามารถนำการจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย 5ส และ Kaizen ประยุกต์ใช้ได้แบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้ผู้อบรมรู้จักเทคนิคการจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย 5 ส และ Kaizen ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
แนวคิดการเพิ่มผลผลิตความเสี่ยงอันตราย
     - เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด
5ส.และไคเซ็นคืออะไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
     - เนื้อหา โดยสรุป : ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานของเครื่องมือทั้งสอง
หลักการใช้ 5ส. และ KAIZEN ในพื้นที่การทำงาน
     - เนื้อหาโดยสรุป : ให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนำ 5ส.และไคเซ็นมาประยุกต์ใช้รวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานในพื้นที่การทำงาน
ขั้นตอนและการประยุกต์ใช้ 5ส. และ KAIZEN ในพื้นที่การทำงาน
     - เนื้อหาโดยสรุป : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและการประยุกต์ใช้ที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงาน
เทคนิคในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน
     - เนื้อหา โดยสรุป : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทำการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดโดย
     - ใช้ 5 why, visualization (การทำให้มองเห็น),ECRS (การจัดระเบียบใหม่), 7 wastes analysis (การวิเคราะห์ความสูญเปล่า)

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์
2) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA (Small Group Activity)
3) เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience
4) Work shop/ Case Study

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร
ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม