หลักสูตรฝึกอบรม 7 ขั้นตอนสร้างหลักสูตรการสอนง่ายๆ และได้ผลลัพธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Steps of Easy & Effective Course Outline Desire)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม 7 ขั้นตอนสร้างหลักสูตรการสอนง่ายๆ และได้ผลลัพธ์ (Steps of Easy & Effective Course Outline Desire)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   วิทยากรภายในเป็นเรื่องจำเป็นเพราะมีความได้เปรียบ ในเรื่องของความเข้าใจปัญหาและวัฒนธรรมภายในองค์กรเป็นอย่างดี และมีความใกล้ชิดกับพนักงานสามารถสังเกตติดตาม และให้ความช่วยเหลือการพัฒนาของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
   แต่หัวหน้างานหรือคนอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนงานหรือวิทยากรภายในหลายคนไม่กล้าสอน เนื่องจากมีความเชื่ออันจำกัดว่าตนเองไม่เก่ง ยังรู้ไม่พอ จึงมองไม่เห็นว่าตนเองจะสอนอะไรคนอื่นได้ หรือบางคนสอนโดยอาศัยความชำนาญในการทำงานเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีแผนการสอนที่ชัดเจน 
   ไม่รู้จักวิธีการสอนหรือการนำเสนอที่หลากหลายทำให้การสอนขาดประสิทธิภาพ เมื่อสอนแล้วไม่น่าสนใจ จึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่พอจะให้เขียนหลักสูตร หรือแผนการสอนก็เขียนไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เพราะไม่รู้วิธีการเขียน ก่อนจะไปเรียนรู้ว่าจะเขียนแผนการสอนตามมาตรฐานอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราอาจเริ่มต้นจากการเห็นศักยภาพในตนเองก่อน มองให้เห็นสิ่งที่เป็นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตนเอง ซึ่งสิ่งที่เรามีมักตอบสนองต่อผลลัพธ์ ที่เราและองค์กรต้องการแล้วเป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่ต้องอาศัยการเรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบเป็นขั้นตอนมากขึ้น 
   ส่วนความเข้าใจในเรื่องการทำงานในการเรียนรู้ของสมอง จะทำให้เราเห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เรานำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบแผนการสอนของเรามีความน่าสนใจ และสนับสนุนต่อการเรียนรู้และพัฒนาสมอของผู้เรียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   เมื่อผู้สอนเห็นศักยภาพในตนเองและได้ใช้ศักยภาพนั้นในการสอน ก็จะเกิดความมั่นใจมีความสุขจากการได้ใช้คุณค่าของตนเอง และได้รับการยอมรับจากผู้อื่นจากการพัฒนาคนอื่นๆ ให้เก่งขึ้นการออกแบบแผนการสอนยังช่วยให้ผู้สอน สามารถมองเห็นภาพรวมของการสอนที่มีความชัดเจนเป็นขั้นตอน คาดหวังผลลัพธ์ในการสอนได้มากขึ้นและสามารถพัฒนาแผนการสอนแต่ละครั้งได้อย่างตรงจุด ตรงความต้องการมีความสอดคล้องกับทิศทางที่องค์กรต้องการพัฒนา

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ธรรมชาติการทำงานของสมอง เข้าใจความแตกต่างของสมองแต่ละคน และรู้เทคนิคการจูงใจให้สมองผู้อื่นเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวงจรพฤติกรรม
2. ฝึกฝนการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการออกแบบเนื้อหาการสอนเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน โดยใช้ศักยภาพที่ตนเองมีอย่างเต็มที่ 
3. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการสอน ให้ความสำคัญกับศักยภาพที่มี เพราะสมองเน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง แล้วนำจุดแข็งนั้นมาใช้ในเชิงบวกเพื่อพัฒนาตนเองและคนอื่นๆ

กรอบความคิดของหลักสูตร


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ช่วงที่ 1 สำรวจแนวคิดและศักยภาพในฐานะผู้สอนของตนเอง
       Vision of Success มองภาพความสำเร็จในฐานะผู้สอนของตนเอง 
       FEARS สำรวจหลุมพรางที่ทำให้การวางแผนการสอนยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
       แนวทางการเรียนรู้และพัฒนาสมองจากจุดแข็ง 
       กิจกรรม Explore Your Brainค้นหาศักยภาพซึ่งเป็นคุณค่าและจุดแข็งในฐานะผู้สอนของตัวเรา Coffee Break
 ช่วงที่ 2 สร้างแผนการสอนเพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร

       กระบวนการเรียนรู้ของสมองเพื่อการเปลี่ยนแปลงวงจรพฤติกรรม
       KSA การพัฒนา ความรู้ ทักษะ และการสร้างทัศนคติที่ดี ไปพร้อมๆ กัน 
       TAPS Model กระบวนการสอนเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตามความต้องการ 
       กิจกรรม Being to Outcomeสร้างผลลัพธ์ในการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการผู้เรียนและทิศทางองค์กร 
 ช่วงที่ 3 การรวบรวมเนื้อหาให้น่าสนใจสำหรับสมองแต่ละประเภท
       แนวทางการเรียนรู้ของสมองของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
       ประเภทของข้อมูลและแหล่งข้อมูล
       VAKAd ช่องทางการเรียนรู้เพื่อการออกแบบวิธีการนำเสนอข้อมูล 
       กิจกรรม Content and Context บริหารข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 ช่วงที่ 4 ออกแบบกระบวนการสอน
       Process การออกแบบการสอนให้เป็นกระบวนการ 
       Grow Model การประยุกต์ใช้กระบวนการโค้ชกับการวางแผนการสอน 
       กิจกรรม Flow Desireพัฒนาแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
 การถามตอบปัญหา 
 การบ้านและแนวทางการติดตามผล


แนวทางการฝึกอบรม
 Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี 
        Teaching for Knowledgeเพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
        Training for Skillเพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรมและกรณีศึกษา 
        Coaching for Exploreเพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
        Coaching for Changeใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 Brain Based Training ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการระดับต้น
หัวหน้างาน
พนักงานระดับปฏิบัติงาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม