หลักสูตรฝึกอบรม 7 S กับการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(7 S for Productivity)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม 7 S กับการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน (7 S for Productivity)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
      หัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ ที่จะส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดได้ และคงอยู่อย่างหยั่งยืนได้นั้น ธุรกิจต้องมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง การที่จะได้ผลกำไรในการประกอบธุรกิจ ไม่ได้หมายถึงว่า ในธุรกิจนั้นสามารถที่จะผลิตและขายสินค้าได้ปริมาณมากเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรง ก็คือ บุคลากรภายในองค์กร ที่ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากองค์กรใดได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ตลอดจนทักษะในการทำงานของบุคลากร จะส่งผลให้กระบวนการภายในองค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นหลักสูตร 7 S กับการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน จึงได้รวบรวมวิธีการพัฒนาตนเอง ที่เป็นพื้นที่สำคัญที่จะสามารถนำกลับมาใช้ในการทำงานได้จริง เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะได้มาของผลกำไร ของการประกอบธุรกิจอย่างมั่นคง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวความคิดในการดำเนินกิจกรรม 7 ส ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการทำแผนการดำเนินกิจกรรม 7 ส ในการพัฒนาองค์กร ตั้งแต่เริ่มต้นจนสรุปผลการดำเนินงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม 7 นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้บรรลุผลสำเร็จทั้งของส่วนตนเอง ส่วนงาน และองค์กร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรม 7 ส
     - สะสาง (Organization)
     - สะดวก (Neatness)
     - สะอาด (Cleaning)
     - สร้างมาตรฐาน (Standardization)
     - สร้างนิสัย (Training/Ciscipline)
     - สร้างสรรค์ นวัตกรรม (Inovation)
     - การเสนอแนะ (Suggetion)
แผนพัฒนากิจกรรม 7 ส
แผนดำเนินงานกิจกรรม 7 ส
การแบ่งพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรม 7 ส
7 ส กับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แผนดำเนินงานฝึกอบรมบุคลากร
ผลการดำเนินงานกิจกรรม 7 ส
Work shop
     - แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7 ส

วิธีการอบรม

ประกอบด้วยการบรรยาย /Work shop กรณีศึกษา

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม