หลักสูตรฝึกอบรม A3 Project Management - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม A3 Project Management

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   รู้จักกับการตั้งเป้าหมายที่ฉลาด (SMART Goal) และสามารถวางแผน ควบคุมและนำเสนอได้ในกระดาษแผ่นเดียว ซึ่งต้องรับรู้และเข้าใจได้โดยผู้เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดทุกระดับการทำงาน (ผู้ตรวจงาน ผู้ควบคุม และผู้สนับสนุน) และต้องสามารถนำเสนอการเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้างานได้ตลอดระยะเวลาการทำโครงการ

วัตถุประสงค์
1. รู้จักแต่ละส่วนประกอบของ A3 Paper sheet
2. เรียนรู้ Kaizen และกรณีศึกษาต่างๆ
3. ฝึกการบริหาร ติดตามและนำเสนอโครงการด้วย A3 Sheet

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Kaizen Concept
 Kaizen Steps
 Kaizen Case Study
 A3 Report – 11 parts
A3 report and basic information needed
 A3 project controlling
 A3 project revision and final result
 Workshop – A3 report

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม