หลักสูตรฝึกอบรม AGILE LEADERSHIP FOR TEAM PERFORMANCE - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม AGILE LEADERSHIP FOR TEAM PERFORMANCE

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
Agile Team คือกลุ่มพนักงาน หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนิน Agile Project โดยทั่วไปแล้ว Agile Team จะอยู่ร่วมกัน ทำงานข้ามสายงาน และมักจะทุ่มเทให้กับโครงการในช่วงเวลาหนึ่ง และบทบาทจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการและประเภทของกรอบงานโดยไม่มีภาระผูกพันกับโครงการอื่น
ข้อดีของมัน Agile Team คือช่วยให้สามารถควบคุมการตรวจสอบของโครงการได้มากขึ้น ทำให้ง่ายขึ้นมากในการแนะนำการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนเมื่อต้องการ และสามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นแต่การจัดการโครงการที่คล่องตัวมีความท้าทายที่สำคัญรออยู่ข้างหน้า โดยความท้าทายที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ คือ การจัดการทีม (Team Management) เพราะการสร้างกระบวนการทำงานที่ราวกับว่าทีมเป็นหนึ่งเดียวถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้นำโครงการที่ต้องการความคล่องตัวเนื่องจากโปรไฟล์ที่หลากหลายของสมาชิกในทีม การนำทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์ในเวลาที่กำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ของโครงการ
ในหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถใช้เครื่องมือที่ผู้นำ Agile Team ใช้สำหรับการตัดสินใจ แก้ไขข้อขัดแย้ง และสร้างความสัมพันธ์ในทีม ดังนั้นคุณสามารถสร้างทีมที่เอาชนะการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใดๆ ที่เข้ามา และนอกจากนั้น จะทำให้คุณมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณบรรลุผลงานระดับสูง และก้าวข้ามอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกที่เคยปิดกั้นศักยภาพสูงสุดของคุณ ทั้งในฐานะบุคคลและแบบกลุ่ม คุณจะค้นพบเครื่องมือและกลยุทธ์ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการทีม เพื่อส่งเสริมให้ทีม Agile ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด


วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน Agile Leadership และประโยชน์รวมถึงคุณลักษณะของ Agile Team
ผู้เรียนสามารถระบุ และเปลี่ยนแปลงพลวัตรของทีมเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับทีม
ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ทักษะภาวะผู้นำในการพัฒนาจุดแข็งของทีม
ผู้เรียนมีเทคนิคในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
ผู้เรียนมีเทคนิคในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
 Team Coaching skill
 Facilitating Skill
 Conflict Resolution Skill
 Strength and Weakness Exploring Skill


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Introduction
      อบรม สัมมนา Agile Leadership คืออะไร สำคัญอย่างไร
      อบรม สัมมนา ความสัมพันธ์ ของ Agile Leadership กับ Leadership แบบอื่นๆ
      อบรม สัมมนา ข้อดี และข้อจำกัด ของตนเอง กับ Agile Leadership
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : แบ่งกลุ่มย่อย, Brainstorm, Group discussion, สี่เหลี่ยมแตก
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : ความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม, ทราบจุดแข็ง และข้อจำกัดของตนเองต่อการนำ Agile Team
พลวัตรของกลุ่ม
      อบรม สัมมนา ธรรมชาติพลวัตรของกลุ่ม 4 ระดับ
      อบรม สัมมนา Intervention สำหรับการสื่อสารกับกลุ่มในพลวัตรแต่ละระดับ
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร เพื่อการนำพากลุ่ม
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : เป็ดชิงพื้นที่
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม คือ เห็นพลวัตรของกลุ่มและเห็นสิ่งกลุ่มในแต่ละระดับของพลวัตรนั้นต้องการ รวมถึงมีประสบการการสื่อสารกับกลุ่มในระดับขั้นต่างๆในพลวัตรกลุ่ม


การเผชิญ ความแตกต่าง หลากหลาย, ความขัดแย้ง และ การนำการตัดสินใจร่วมกันแบบกลุ่ม
      อบรม สัมมนา การฟัง หรือ การอ่านกลุ่ม
      อบรม สัมมนา การสะท้อน ทวน และตั้งคำถามเพื่อกลุ่ม
      อบรม สัมมนา แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
      อบรม สัมมนา การ Facilitation เพื่อการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรม : จับคู่ฟัง ตั้งคำถาม และ ให้ Feedback
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การแสดงบทบาทสมมุติการประชุมกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : ได้รับประสบการณ์การอยู่ในการประชุมที่มีความเห็นแตกต่างหลากหลาย ได้มีประสบการณ์การนำกลุ่มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของกลุ่ม
Team Coaching เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพของทีม
      อบรม สัมมนา ทักษะการโค้ชแบบ 1:1 และ แบบทีม
      อบรม สัมมนา Group Coaching VS Team Coaching เพื่อพัฒนาทีม ด้านต่างๆ
      อบรม สัมมนา แนวทางการติดตามผล และการให้ Feedback เพื่อพัฒนาทีม
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : World café, Group Coaching
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : ทักษะการโค้ชทีม ด้วยเครื่องมือต่างๆ และแนวทางการนำไปใช้
แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง


Conceptual Framework

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัตการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม