หลักสูตรฝึกอบรม AGILE OKRS แนวคิดการวัดผลแบบสร้างผลลัพธ์ และทรงพลังในยุคดิจิทัล - หลักสูตร 1 วัน
(AGILE OKRS)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม AGILE OKRS แนวคิดการวัดผลแบบสร้างผลลัพธ์ และทรงพลังในยุคดิจิทัล (AGILE OKRS)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ( Vision )และพันธกิจ ( Mission ) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร สามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กร OKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดในการบริหารงาน ที่เริ่มเข้ามาและนิยมใช้กันมากขึ้นในหลายองค์กร OKRs มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งพนักงานและองค์กร ทำให้หลายองค์กรนำ OKRs เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงาน
หลักสูตรนี้นับเป็นการใช้ Agile OKRs ซึ่งล้ำไปกว่า OKRs เดิม เป็นการมุ่งเน้นการสร้าง OKRs ที่ใช้แนวคิดของ Agile และ Scrum เข้ามาเป็นแนวคิดในการใช้ระดมความคิดในการสร้าง OKRs นั่นเอง ดังนั้นท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับ OKRs และ Agile นำไปปรับใช้ให้องค์การของท่านเป็นองค์การแห่งยุคสมัยใหม่ได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results) ในการบริหารงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในการมุ่งเน้นการสร้าง OKRs ด้วย Agile OKRsสามารถนำไปปรับใช้ให้องค์กรแห่งยุคสมัยใหม่ได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และทราบถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. Agile OKRs เป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์ให้องค์กรอยู่รอดได้ในยุค Disruption และ Transformation
2. ทำไมต้องใช้ OKRs แล้วทำไมต้อง Agile OKRs มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
3. KPI & OKRs แตกต่างกันอย่างไร
4. ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร
5. หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results)
6. เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO,KPIs,BSC และ OKRs
7. การสร้างแนวทางเพื่อนำ Agile OKRs มาใช้ในองค์กร
8. การเตรียมความพร้อมในการใช้ Agile OKRs
9. การสื่อสาร Agile OKRs สู่ทั่วทั้งองค์การด้วยแนวคิด CFR ของ John Doerr
10. การติดตามและประเมินผล Agile OKRs
11. สรุป Agile OKRs

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม
2. การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรม สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม