หลักสูตรฝึกอบรม All Gen โค้ชตัวเอง พิชิตความสำเร็จร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม All Gen โค้ชตัวเอง พิชิตความสำเร็จร่วมกัน

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่นและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าอก เข้าใจกัน คอยช่วยเหลือกันในทีม ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ประเด็นสำคัญที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์ เช่น...
       การทำงานของสมอง (Brain Working)
       คุณลักษณะของแต่ละบุคคลจากสมอง 4 ส่วน
       คุณค่าของบุคคลที่แสดงออกมาที่พฤติกรรม
       สิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมองขาด FEARS
 ความแตกต่างของ Generation ต่างๆ ในองค์กร เปรียบเสมือนกับคนที่แตกต่างกันเนื่องจาก สมองโต้ตอบกับสิ่งเร้าเหตุการณ์และบุคคลที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากแต่ละบุคคลมีคุณลักษณะ คุณค่า ความเชื่อ ประสบการณ์ ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดความแตกต่างกัน หาใช่ข้อขัดแย้งเสมอไป...ดังนั้นการเข้าใจความแตกต่าง แล้วรู้ที่มาของความแตกต่างกันจะทำให้สามารถปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ โดยมุ่งเน้นที่คุณสมบัติเด่น ของแต่ละบุคคล
 การโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะที่ดีขึ้นได้ทันที โดยการสร้างโค้ชภายใน (Inner Coach) ของตัวเอง ให้พร้อมจะดำเนินการโค้ช เพื่อให้ตัวเองออกจากอารมณ์เชิงลบมาอยู่กับการคิดเชิงเหตุผลแล้วสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวเองขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง ทำให้สถานการณ์ต่างๆ บรรลุความต้องการ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจที่มาของพฤติกรรมของตัวเองและผู้อื่นผ่านการทำงานของสมอง ทำให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียน มองเห็นความแตกต่างระหว่าง Generation เป็นเรื่องปกติ แล้วสร้างความเข้าใจที่มาของความแตกต่างได้ด้วยตัวเอง มองเห็นคุณค่าของ Gen ต่างๆ ได้ครบถ้วน
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถโค้ชตัวเอง โดยการสร้างโค้ชภายในของตัวเองขึ้นมาได้ดวยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ในองค์กร สร้างการทำงานที่บรรลุเป้าหมายร่วมกันและเติมความสุขร่วมกันได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      คุณลักษณะที่เกิดขึ้นจากสมอง 4 ส่วน
      คุณค่าของบุคคลเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
      พฤติกรรมที่แสดงออก เนื่องจากสมองขาด FEARS
      กิจกรรมสร้างความสุขให้กับสมองของตัวเอง
      Workshop: คุณเป็นใคร?
 การเรียนรู้และเข้าใจ All Gen ซึ่งกันและกัน
      ความแตกต่างของ Generation ปัจจุบันในองค์กร
      คุณสมบัติเด่นของ Gen Baby Boomer
      คุณสมบัติเด่นของ Gen X
      คุณสมบัติเด่นของ Gen Y
      การทำงานของสมอง V.S. ความแตกต่างของ Gen
      Workshop: การเรียนรู้และเข้าใจ Generation ต่างๆ
 โค้ชตัวเอง...เปลี่ยนชีวิต...พิชิตความสำเร็จ
      การโค้ชชีวิต (Life Coaching) คืออะไร?
      คุณสมบัติของโค้ชภายใน (Inner Coach) ที่ดี
      หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง
      หลักการสำคัญต่างๆ ที่สร้างแนวความคิดที่ดี
      Workshop: เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
      Role Playing : การโค้ชตัวเอง...พิชิตเป้าหมาย
 All Gen ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
      การรู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างคุณค่าร่วมกัน
      การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
      การทำงานร่วมกันพิชิตเป้าหมายร่วมกัน
      การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ร่วมกัน
      Workshop: กำหนดแนวทางการปฏิบัติตัวใหม่ของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง