คอร์สฝึกอบรม All Gen โค้ชตัวเอง พิชิตความสำเร็จร่วมกัน

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / All Gen โค้ชตัวเอง พิชิตความสำเร็จร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่นและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าอก เข้าใจกัน คอยช่วยเหลือกันในทีม ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ประเด็นสำคัญที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์ เช่น...
       การทำงานของสมอง (Brain Working)
       คุณลักษณะของแต่ละบุคคลจากสมอง 4 ส่วน
       คุณค่าของบุคคลที่แสดงออกมาที่พฤติกรรม
       สิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมองขาด FEARS
 ความแตกต่างของ Generation ต่างๆ ในองค์กร เปรียบเสมือนกับคนที่แตกต่างกันเนื่องจาก สมองโต้ตอบกับสิ่งเร้าเหตุการณ์และบุคคลที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากแต่ละบุคคลมีคุณลักษณะ คุณค่า ความเชื่อ ประสบการณ์ ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดความแตกต่างกัน หาใช่ข้อขัดแย้งเสมอไป...ดังนั้นการเข้าใจความแตกต่าง แล้วรู้ที่มาของความแตกต่างกันจะทำให้สามารถปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ โดยมุ่งเน้นที่คุณสมบัติเด่น ของแต่ละบุคคล
 การโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะที่ดีขึ้นได้ทันที โดยการสร้างโค้ชภายใน (Inner Coach) ของตัวเอง ให้พร้อมจะดำเนินการโค้ช เพื่อให้ตัวเองออกจากอารมณ์เชิงลบมาอยู่กับการคิดเชิงเหตุผลแล้วสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวเองขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง ทำให้สถานการณ์ต่างๆ บรรลุความต้องการ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจที่มาของพฤติกรรมของตัวเองและผู้อื่นผ่านการทำงานของสมอง ทำให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียน มองเห็นความแตกต่างระหว่าง Generation เป็นเรื่องปกติ แล้วสร้างความเข้าใจที่มาของความแตกต่างได้ด้วยตัวเอง มองเห็นคุณค่าของ Gen ต่างๆ ได้ครบถ้วน
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถโค้ชตัวเอง โดยการสร้างโค้ชภายในของตัวเองขึ้นมาได้ดวยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ในองค์กร สร้างการทำงานที่บรรลุเป้าหมายร่วมกันและเติมความสุขร่วมกันได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      คุณลักษณะที่เกิดขึ้นจากสมอง 4 ส่วน
      คุณค่าของบุคคลเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
      พฤติกรรมที่แสดงออก เนื่องจากสมองขาด FEARS
      กิจกรรมสร้างความสุขให้กับสมองของตัวเอง
      Workshop: คุณเป็นใคร?
 การเรียนรู้และเข้าใจ All Gen ซึ่งกันและกัน
      ความแตกต่างของ Generation ปัจจุบันในองค์กร
      คุณสมบัติเด่นของ Gen Baby Boomer
      คุณสมบัติเด่นของ Gen X
      คุณสมบัติเด่นของ Gen Y
      การทำงานของสมอง V.S. ความแตกต่างของ Gen
      Workshop: การเรียนรู้และเข้าใจ Generation ต่างๆ
 โค้ชตัวเอง...เปลี่ยนชีวิต...พิชิตความสำเร็จ
      การโค้ชชีวิต (Life Coaching) คืออะไร?
      คุณสมบัติของโค้ชภายใน (Inner Coach) ที่ดี
      หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง
      หลักการสำคัญต่างๆ ที่สร้างแนวความคิดที่ดี
      Workshop: เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
      Role Playing : การโค้ชตัวเอง...พิชิตเป้าหมาย
 All Gen ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
      การรู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างคุณค่าร่วมกัน
      การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
      การทำงานร่วมกันพิชิตเป้าหมายร่วมกัน
      การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ร่วมกัน
      Workshop: กำหนดแนวทางการปฏิบัติตัวใหม่ของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Generationการโค้ชชีวิตทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น