หลักสูตรฝึกอบรม All Gen โค้ชตัวเอง พิชิตความสำเร็จร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม All Gen โค้ชตัวเอง พิชิตความสำเร็จร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่นและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าอก เข้าใจกัน คอยช่วยเหลือกันในทีม ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ประเด็นสำคัญที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์ เช่น...
       การทำงานของสมอง (Brain Working) 
       คุณลักษณะของแต่ละบุคคลจากสมอง 4 ส่วน (Whole Brain) 
       คุณค่าของบุคคลที่แสดงออกมาที่พฤติกรรม 
       สิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมองขาด FEARS 
ความแตกต่างของ Generation ต่างๆ ในองค์กร เปรียบเสมือนกับคนที่แตกต่างกันเนื่องจาก สมองโต้ตอบกับสิ่งเร้าเหตุการณ์และบุคคลที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากแต่ละบุคคลมีคุณลักษณะ คุณค่า ความเชื่อ ประสบการณ์ ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดความแตกต่างกัน หาใช่ข้อขัดแย้งเสมอไป...ดังนั้นการเข้าใจความแตกต่าง แล้วรู้ที่มาของความแตกต่างกันจะทำให้สามารถปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ โดยมุ่งเน้นที่คุณสมบัติเด่น ของแต่ละบุคคล 
การโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะที่ดีขึ้นได้ทันที โดยการสร้างโค้ชภายใน (Inner Coach) ของตัวเอง ให้พร้อมจะดำเนินการโค้ช เพื่อให้ตัวเองออกจากอารมณ์เชิงลบมาอยู่กับการคิดเชิงเหตุผล แล้วสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวเองขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง ทำให้สถานการณ์ต่างๆ บรรลุความต้องการ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจที่มาของพฤติกรรมของตัวเองและผู้อื่นผ่านการทำงานของสมอง ทำให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียน มองเห็นความแตกต่างระหว่าง Generation เป็นเรื่องปกติ แล้วสร้างความเข้าใจที่มาของความแตกต่างได้ด้วยตัวเอง มองเห็นคุณค่าของ Gen ต่างๆ ได้ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถโค้ชตัวเอง โดยการสร้างโค้ชภายในของตัวเองขึ้นมาได้ดวยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ในองค์กร สร้างการทำงานที่บรรลุเป้าหมายร่วมกันและเติมความสุขร่วมกันได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       คุณลักษณะที่เกิดขึ้นจากสมอง 4 ส่วน (Whole Brain) 
       คุณค่าของบุคคลเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? 
       พฤติกรรมที่แสดงออก เนื่องจากสมองขาด FEARS 
       กิจกรรมสร้างความสุขให้กับสมองของตัวเอง 
       Workshop : คุณเป็นใคร?
การเรียนรู้และเข้าใจ All Gen ซึ่งกันและกัน
       ความแตกต่างของ Generation ปัจจุบันในองค์กร 
       คุณสมบัติเด่นของ Gen Baby Boomer 
       คุณสมบัติเด่นของ Gen X 
       คุณสมบัติเด่นของ Gen Y 
       การทำงานของสมอง V.S. ความแตกต่างของ Gen 
       Workshop : การเรียนรู้และเข้าใจ Generation ต่างๆ
โค้ชตัวเอง...เปลี่ยนชีวิต...พิชิตความสำเร็จ
       การโค้ชชีวิต (Life Coaching) คืออะไร? 
       คุณสมบัติของโค้ชภายใน (Inner Coach) ที่ดี 
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง 
       หลักการสำคัญต่างๆ ที่สร้างแนวความคิดที่ดี 
       Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง 
       Role Playing : การโค้ชตัวเอง...พิชิตเป้าหมาย 
All Gen ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
       การรู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างคุณค่าร่วมกัน 
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 
       การทำงานร่วมกันพิชิตเป้าหมายร่วมกัน 
       การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ร่วมกัน 
       Workshop : กำหนดแนวทางการปฏิบัติตัวใหม่ของตัวเอง 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม
 Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี 
       Teaching for Knowledgeเพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
       Training for Skillเพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรมและกรณีศึกษา 
       Coaching for Exploreเพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
       Coaching for Changeใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 Brain Based Training ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติงาน
ผู้จัดการระดับต้น
หัวหน้างาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม