คอร์สฝึกอบรม Analytical Thinking and Creative and Innovative Thinking for BD

หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / Analytical Thinking and Creative and Innovative Thinking for BD

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เชิงเหตุผล เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้บุคลากรสามารถเอาชนะปัญหา อุปสรรคในการทำงานแล้วมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยเครื่องมือด้านการคิดประเภทต่างๆ ที่จำเป็นและสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีระบบ
 การเชื่อมโยงการคิดประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน จะทำให้การทำงานมีประสิทธิผลมากกว่าการคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว ดังเช่น...

 การพัฒนาหลักการคิดนอกกรอบในการพัฒนาธุรกิจ เป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน เพราะการแข่งขันมีความรุนแรงและรวดเร็วสูงมาก การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ให้สามารถแข่งขันในตลาดเดิม และการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องการให้ผู้บริหารสร้าง “สมองเชิงนวัตกรรม” ขึ้นมาใช้ในการพัฒนาแผนธุรกิจดังกล่าว

 การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking) เป็นกระบวนการนำความคิดของบุคคล และการใช้เครื่องมือต่างๆ มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักคิดเชิงระบบและการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดด้านต่างๆ กับกิจกรรมและปฏิบัติการทดลองใช้จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์และแนวความคิดนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในการดึงศักยภาพของตัวเอง มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยสมองนวัตกรรมที่มีรูปแบบอย่างชัดเจนเพิ่มขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการของ “การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking)” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการสร้างกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ ทำให้สามารถแก้ปัญหาและผลักดันธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
 การสร้างกรอบความคิดการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Mindset)
      หลักการสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จ (BD Conceptual)
      หลักการสำคัญเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
      การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      การทำงานของสมองส่วนคิดและส่วนอารมณ์ (Brain Working)
      Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ
      การคิดเชิงระบบ (Systemic Thinking)
      การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
      การคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking)
      กิจกรรมย่อย : การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ
      Workshop : การเลือกหลักการคิดที่จะนำไปพัฒนา
 การคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking) พิชิตเป้าหมาย
      องค์ประกอบที่สำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล
      เครื่องมือพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล
      หลักการสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล
      ประโยชน์ของการคิดอย่างมีเหตุผล
      Workshop : การประยุกต์ใช้หลักการคิดกับการทำงาน
 สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน
      ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)”
      หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม (Innovation)
      กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยสมอง
      กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าจากรูปภาพ
      การประยุกต์สมองนวัตกรรมกับการทำงาน

Day II : การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม
 การประยุกต์ใช้หลักคิดเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
      หลักการคิดเพื่อพิชิตปัญหา อุปสรรคสู่เป้าหมาย
      เรื่องเล่าสร้างแนวความคิด “การคิดเชิงระบบ”
      เรื่องเล่าสร้างแนวความคิด “ความเป็นเลิศส่วนบุคคล”
      คุณสมบัติของนักคิดสู่ผลสัมฤทธิ์ในงาน
      Workshop : การประยุกต์ใช้กับการพัฒนานวัตกรรม
 การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
      ความหมายของ Design Thinking
      หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
      ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
      เทคนิคการดำเนินการกลุ่มของการทำ Design Thinking
      กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking
 การคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
      สิ่งใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุกๆ)
      กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
      เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจ
      การคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
      หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
      Workshop :การสร้างแนวความคิดพิชิตเป้าหมาย
 การประยุกต์ใช้ Design Thinking กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
      การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ (Empathize)
      การกำหนดความชัดเจนกับประเด็นสำคัญ (Define)
      การสร้างความคิดต่างๆ (Ideate)
      การทำแบบจำลองเบื้องต้น (Prototype)
      การนำไปทดสอบจริง (Test)
      กิจกรรมกลุ่ม : การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร
 ผู้ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาธุรกิจด้วยการคิดในเชิงการออกแบบ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาธุรกิจการคิดเชิงระบบการทำงานเชิงรุก

แสดงความคิดเห็น