หลักสูตรฝึกอบรม Analytical Thinking and Creative and Innovative Thinking for BD - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม Analytical Thinking and Creative and Innovative Thinking for BD

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เชิงเหตุผล เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้บุคลากรสามารถเอาชนะปัญหา อุปสรรคในการทำงานแล้วมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยเครื่องมือด้านการคิดประเภทต่างๆ ที่จำเป็นและสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีระบบ
 การเชื่อมโยงการคิดประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน จะทำให้การทำงานมีประสิทธิผลมากกว่าการคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว ดังเช่น...

 การพัฒนาหลักการคิดนอกกรอบในการพัฒนาธุรกิจ เป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน เพราะการแข่งขันมีความรุนแรงและรวดเร็วสูงมาก การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ให้สามารถแข่งขันในตลาดเดิม และการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องการให้ผู้บริหารสร้าง “สมองเชิงนวัตกรรม” ขึ้นมาใช้ในการพัฒนาแผนธุรกิจดังกล่าว

 การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking) เป็นกระบวนการนำความคิดของบุคคล และการใช้เครื่องมือต่างๆ มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักคิดเชิงระบบและการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดด้านต่างๆ กับกิจกรรมและปฏิบัติการทดลองใช้จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์และแนวความคิดนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในการดึงศักยภาพของตัวเอง มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยสมองนวัตกรรมที่มีรูปแบบอย่างชัดเจนเพิ่มขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการของ “การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking)” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการสร้างกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ ทำให้สามารถแก้ปัญหาและผลักดันธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
 การสร้างกรอบความคิดการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Mindset)
      หลักการสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จ (BD Conceptual)
      หลักการสำคัญเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
      การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      การทำงานของสมองส่วนคิดและส่วนอารมณ์ (Brain Working)
      Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ
      การคิดเชิงระบบ (Systemic Thinking)
      การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
      การคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking)
      กิจกรรมย่อย : การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ
      Workshop : การเลือกหลักการคิดที่จะนำไปพัฒนา
 การคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking) พิชิตเป้าหมาย
      องค์ประกอบที่สำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล
      เครื่องมือพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล
      หลักการสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล
      ประโยชน์ของการคิดอย่างมีเหตุผล
      Workshop : การประยุกต์ใช้หลักการคิดกับการทำงาน
 สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน
      ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)”
      หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม (Innovation)
      กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยสมอง
      กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าจากรูปภาพ
      การประยุกต์สมองนวัตกรรมกับการทำงาน

Day II : การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม
 การประยุกต์ใช้หลักคิดเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
      หลักการคิดเพื่อพิชิตปัญหา อุปสรรคสู่เป้าหมาย
      เรื่องเล่าสร้างแนวความคิด “การคิดเชิงระบบ”
      เรื่องเล่าสร้างแนวความคิด “ความเป็นเลิศส่วนบุคคล”
      คุณสมบัติของนักคิดสู่ผลสัมฤทธิ์ในงาน
      Workshop : การประยุกต์ใช้กับการพัฒนานวัตกรรม
 การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
      ความหมายของ Design Thinking
      หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
      ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
      เทคนิคการดำเนินการกลุ่มของการทำ Design Thinking
      กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking
 การคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
      สิ่งใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุกๆ)
      กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
      เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจ
      การคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
      หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
      Workshop :การสร้างแนวความคิดพิชิตเป้าหมาย
 การประยุกต์ใช้ Design Thinking กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
      การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ (Empathize)
      การกำหนดความชัดเจนกับประเด็นสำคัญ (Define)
      การสร้างความคิดต่างๆ (Ideate)
      การทำแบบจำลองเบื้องต้น (Prototype)
      การนำไปทดสอบจริง (Test)
      กิจกรรมกลุ่ม : การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร
 ผู้ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาธุรกิจด้วยการคิดในเชิงการออกแบบ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ