หลักสูตรฝึกอบรม Analytical Thinking for Problem Solving - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Analytical Thinking for Problem Solving

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ มีสถานการณ์ต่าง ๆ มากมายที่ต้องเผชิญ ต้องแก้ปัญหา และตัดสินใจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) จึงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหา และตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ เพราะว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นมีความแตกต่างกันไป เราไม่สามารถนำวิธีการใดที่ใช้ได้ผลกับสถานการณ์หนึ่งไปใช้กับอีกสถานการณ์ที่ต่างกันไปได้ ดังนั้นการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) จึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถสามารถแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้ตรงจุดอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงผลกระทบที่ตามมา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”
     2.1 สังเกต-สงสัย-ซักถาม
     2.2 แยกแยะ-จับประเด็น
     2.3 เชื่อมโยง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนทักษะการคิดสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”
     2.1 สังเกต-สงสัย-ซักถาม
     2.2 แยกแยะ-จับประเด็น
     2.3 เชื่อมโยง
3. รูปแบบความคิดเชิงระบบ
     3.1 วงจรเสริมแรง (Reinforcing Loop)
     3.2 วงจรปรับสมดุล (Balancing Loop)
     3.3 หน่วงเวลา (Delays)
4. การออกแบบระบบ (Systems Design) ให้ตอบโจทย์เป้าหมาย
5. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
6. เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหา

แนวทางในการฝึกอบรม
  รูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
       โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
       โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
       โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดวิเคราะห์การคิดเชิงระบบการออกแบบระบบ

แสดงความคิดเห็น