หลักสูตรฝึกอบรม Analytical Thinking for Problem Solving and Decision Making - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / Analytical Thinking for Problem Solving and Decision Making

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ มีสถานการณ์ต่าง ๆ มากมายที่ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น
   1. “สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ” 
   2. “สถานการณ์ที่เป็นปัญหา”
   ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) จึงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ เพราะว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นมีความแตกต่างกันไป เราไม่สามารถนำวิธีการใดที่ใช้ได้ผลกับสถานการณ์หนึ่งไปใช้กับอีกสถานการณ์ที่ต่างกันไปได้ ดังนั้นการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) จึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงผลกระทบที่ตามมา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”
   2.1 สังเกต-สงสัย-ซักถาม
   2.2 แยกแยะ-จับประเด็น
   2.3 เชื่อมโยง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนทักษะการคิดสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนทักษะการคิดสำหรับการตัดสินใจ 
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”
   2.1 สังเกต-สงสัย-ซักถาม
   2.2 แยกแยะ-จับประเด็น
   2.3 เชื่อมโยง
3. รูปแบบความคิดเชิงระบบ
   3.1 วงจรเสริมแรง (Reinforcing Loop)
   3.2 วงจรปรับสมดุล (Balancing Loop)
   3.3 หน่วงเวลา (Delays)
4. การออกแบบระบบ (Systems Design) ให้ตอบโจทย์เป้าหมาย
5. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
6. เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหา
   6.1 IS / IS-Not
   6.2 Why-Why Analysis
7. การตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจ (Criteria Rating)

แนวทางการฝึกอบรม
 โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
 โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
 โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการและผู้บริหารขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดการคิดวิเคราะห์Analytical Thinking

แสดงความคิดเห็น