หลักสูตรฝึกอบรม Analytical Thinking for Understanding Situation - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Analytical Thinking for Understanding Situation

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หลักสูตร “Analytical Thinking for Understanding Situation - คิดวิเคราะห์ เจาะประเด็น เห็นเรื่องราว” จะเจาะลึกเข้าไปในชีวิตการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน ที่ล้วนรายรอบไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ทั้งจากการสนทนากับคนรอบข้าง ทั้งจากการประชุมต่าง ๆ และจากการรับรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และ Internet 
   ในการทำความเข้าใจสถานการณ์สิ่งที่สำคัญ คือ เราจะคัดกรองข้อมูล (Data) ที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างไร เพื่อให้ได้ประเด็นสำคัญ (Key Issues) แล้วเราจะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างไรให้เป็นแผนภาพความคิด (Thought Model) เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”
   2.1 สังเกต-สงสัย-ซักถาม
   2.2 แยกแยะ-จับประเด็น
   2.3 เชื่อมโยง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการจับคำสำคัญ (Keywords) และประเด็นสำคัญ (Key Topics) 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการจับประเด็น และคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

กรอบความคิดของหลักสูตร
Analytical Thinking
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
“3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์” 
       สังเกต-สงสัย-ซักถาม 
       แยกแยะ-จับประเด็น 
       เชื่อมโยง

เทคนิคการจับคำสำคัญ (Keywords) และประเด็นสำคัญ (Key Topics)
เทคนิคการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)
       Workshop : ฝึกเขียนแผนภาพความคิดจากโจทย์ที่กำหนด 
เทคนิคการจับประเด็นจากการอ่านบทความ
       Workshop : ฝึกเขียนแผนภาพความคิดจากการอ่านบทความ และวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ
เทคนิคการจับประเด็นจากการฟังบทสนทนา
       Workshop : ฝึกเขียนแผนภาพความคิดจากการฟังบทสนทนา และวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ
เทคนิคการจับประเด็นจากการฟังการประชุม
       Workshop : ฝึกเขียนแผนภาพความคิดจากการฟังการประชุม และวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ


แนวทางการฝึกอบรม
Workshop 30% 
 Lecture 70%


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการและผู้บริหารขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม