หลักสูตรฝึกอบรม Analytical and Systematic Thinking - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Analytical and Systematic Thinking

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การพัฒนาทักษะการคิดเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถในการคิดเพื่อแก้ปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ที่เน้นในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และการพัฒนาทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking) ที่เน้นในการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
        การฝึกฝนทักษะความคิดอย่างเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking) อย่างสม่ำเสมอจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการมองเห็นประเด็นสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานจริง โดยสามารถประยุกต์ใช้กรอบความคิด (Framework) ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”
        2.1 สังเกต-สงสัย-ซักถาม
        2.2 แยกแยะ-จับประเด็น
        2.3 เชื่อมโยง
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking)
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ เทคนิคด้านทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking) ไปประยุกต์ในการทำงานจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. พื้นฐานด้านกระบวนการคิดแบบ Analytical and Systematic Thinking
2. ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking)
3. กรอบความคิด (Framework) ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นตรรกะ และเป็นระบบ
4. การประยุกต์ใช้ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking) ในขั้นตอนต่าง ๆ
      a. การระบุประเด็นปัญหา
      b. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
      c. การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

วิธีการฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม