หลักสูตรฝึกอบรม BRC Food Safety Issue 8 Internal Audit - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม BRC Food Safety Issue 8 Internal Audit

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน BRC Food Safety Issue 8 Internal Audit (Internal Quality Audit) การตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำไปใช้ในระบบคุณภาพที่ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน กำจัดสิ่งที่เป็นจุดอ่อนและปัญหาที่สาเหตุ เพื่อใช้นำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เป็นกระบวนการตรวจระบบความเป็นอิสระ การจัดทำเป็นเอกสารเพื่อแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ในระบบคุณภาพมีผลลัพธ์สอดคล้องกับแผนหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรได้หรือไม่
  การตรวจติดตามภายใน BRC Food Safety Issue 8 Internal Audit เน้นการฝึกปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมการตรวจติดตามภายใน การระดมสมอง การรายงาน การแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เทคนิคในการตรวจสอบภายในระบบมาตรฐาน BRC Food Safety Issue 8
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำแนวทางการตรวจประเมินไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน ระบบมาตรฐาน BRC Food Safety Issue 8

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา 1. ประเภทของการตรวจประเมิน
อบรม สัมมนา 2. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
อบรม สัมมนา 3. บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
อบรม สัมมนา 4. วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
       - แนวทางของการพิจารณาการทำงานเป็นกระบวนการ
       - วงจร Plan-Do-Check-Act
       - แนวความคิดเรื่องความเสี่ยง
อบรม สัมมนา 5. ตรวจสอบเอกสารและเตรียม Audit checklist
อบรม สัมมนา 6. เปิดประชุมการตรวจติดตาม
อบรม สัมมนา 7. ทำการตรวจติดตาม
       - ข้อกำหนดตามมาตรฐาน BRC Food Issue 8
       - ข้อกำหนดที่ 1 ความมุ่งมั่นจากฝ่ายบริหารระดับสูง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
       - ข้อกำหนดที่ 2 ระบบบริหารจัดการอันตรายและความเสี่ยง
       - ข้อกำหนดที่ 3 ระบบบริหารจัดการทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
       - ข้อกำหนดที่ 4 มาตรฐานของโรงงาน
       - ข้อกำหนดที่ 5 การควบคุมผลิตภัณฑ์
       - ข้อกำหนดที่ 6 การควบคุมกระบวนการ
       - ข้อกำหนดที่ 7 บุคลากร
       - ข้อกำหนดที่ 8 พื้นที่ high-risk, high-care และ ambient high-care
       - ข้อกำหนดที่ 9 ข้อกำหนดสำหรับ Trade products
       - สรุป ถาม-ตอบ
อบรม สัมมนา 8. ปิดประชุมการตรวจติดตาม และแจ้งข้อบกพร่อง
อบรม สัมมนา 9. การเขียนรายงานการตรวจประเมินและรายงานความไม่สอดคล้องของการตรวจประเมิน
อบรม สัมมนา 10 .ติดตามผลการแก้ไข
อบรม สัมมนา 11. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop ถาม-ตอบ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม