หลักสูตรฝึกอบรม BRC Food Safety Issue 8 Interpretation - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม BRC Food Safety Issue 8 Interpretation

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  BRC (British Retail Consortium) Food Issue 8เป็นมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากลที่เกิดจากสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร ระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ขยายข้อกำหนดสำหรับการติดตามด้านสภาวะแวดล้อมเพื่อสะท้อนถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้น ขอบเขตของมาตรฐาน BRC Food Safety กำหนดมาตรฐานสำหรับการผลิต การแปรรูป และการบรรจุอาหารแปรรูปทั้งเจ้าของสินค้า/ผู้ผลิตสินค้า และสินค้าของลูกค้า วัตถุดิบหรือส่วนผสมสำหรับใช้โดยบริษัทผู้ให้บริการด้านอาหาร บริษัทอาหาร และ/หรือผู้ผลิตอาหาร มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์หลัก เช่น ผลไม้และผัก มาตรฐานสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสัตว์เลี้ยง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความเป็นมาของมาตรฐาน BRC Food Issue 8
2. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความหมายของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบตามมาตรฐาน BRC Food Issue 8
3. เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางในการปรับปรุงการทำงานตามข้อกำหนดของ BRC Food Issue 8


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลระบบมาตรฐาน BRC Food Safety Issue 8

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา ความสำคัญมาตรฐาน BRC Food Issue 8
อบรม สัมมนา ประโยชน์การนำระบบ BRC Food Issue 8 มาปรับใช้
อบรม สัมมนา การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน BRC Food Issue 8
อบรม สัมมนา ข้อกำหนดที่ 1 ความมุ่งมั่นจากฝ่ายบริหารระดับสูง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
อบรม สัมมนา ข้อกำหนดที่ 2 ระบบบริหารจัดการอันตรายและความเสี่ยง
อบรม สัมมนา ข้อกำหนดที่ 3 ระบบบริหารจัดการทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
อบรม สัมมนา ข้อกำหนดที่ 4 มาตรฐานของโรงงาน
อบรม สัมมนา ข้อกำหนดที่ 5 การควบคุมผลิตภัณฑ์
อบรม สัมมนา ข้อกำหนดที่ 6 การควบคุมกระบวนการ
อบรม สัมมนา ข้อกำหนดที่ 7 บุคลากร
อบรม สัมมนา ข้อกำหนดที่ 8 พื้นที่ high-risk, high-care และ ambient high-care
อบรม สัมมนา ข้อกำหนดที่ 9 ข้อกำหนดสำหรับ Trade products
อบรม สัมมนา สรุป ถาม-ตอบ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop ถาม-ตอบ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม