หลักสูตรฝึกอบรม Balance Scorecard - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Balance Scorecard

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
Balanced Scorecard เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการบริหารองค์กร ซึ่งจะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรได้ชัดเจน โดยดูผลของการวัดค่าจากทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการดำเนินงาน และ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยไม่ใช่เป็นระบบการวัดผลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) ขององค์กรแบบองค์รวม

วัตถุประสงค์
1. รู้จักกับ Balance Scorecard
2. เรียนรู้มุมมองทั้ง 4 และการจัดสมดุล
3. เรียนรู้อุปสรรคเหตุจำเป็นที่ต้องใช้ Balance Scorecard
4. ทำแผนกลยุทธ์แบบความสัมพันธ์และแบบลำดับความสำคัญ ตามหลักของ Balance Scorecard

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
รู้จักกับ Balance Scorecard
 มุมมองด้านการเงิน และ ด้านลูกค้า
 มุมมองด้านการดำเนินการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ
 4 อุปสรรคที่ทำให้ต้องใช้ Balance Scorecard
 สมดุลในระบบ Balance Scorecard
 แผนกลยุทธ์แบบความสัมพันธ์
 แผนกลยุทธ์แบบลำดับความสำคัญ
 Work Shop – ประโยชน์ของการใช้ Balance Scorecard

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม