หลักสูตรฝึกอบรม Balance Scorecard - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Balance Scorecard

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
Balanced Scorecard เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการบริหารองค์กร ซึ่งจะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรได้ชัดเจน โดยดูผลของการวัดค่าจากทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการดำเนินงาน และ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยไม่ใช่เป็นระบบการวัดผลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) ขององค์กรแบบองค์รวม

วัตถุประสงค์
1. รู้จักกับ Balance Scorecard
2. เรียนรู้มุมมองทั้ง 4 และการจัดสมดุล
3. เรียนรู้อุปสรรคเหตุจำเป็นที่ต้องใช้ Balance Scorecard
4. ทำแผนกลยุทธ์แบบความสัมพันธ์และแบบลำดับความสำคัญ ตามหลักของ Balance Scorecard

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
รู้จักกับ Balance Scorecard
 มุมมองด้านการเงิน และ ด้านลูกค้า
 มุมมองด้านการดำเนินการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ
 4 อุปสรรคที่ทำให้ต้องใช้ Balance Scorecard
 สมดุลในระบบ Balance Scorecard
 แผนกลยุทธ์แบบความสัมพันธ์
 แผนกลยุทธ์แบบลำดับความสำคัญ
 Work Shop – ประโยชน์ของการใช้ Balance Scorecard

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม