หลักสูตรฝึกอบรม Better way to improve your work, manage and Problem Solution - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม Better way to improve your work, manage and Problem Solution

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ (Work Improvement) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก การสร้างกระบวนการทำงานเชิงนวัตกรรม (Innovation Process) และประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ (Manage) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) จะทำให้บรรจุผลลัพธ์ที่ต้องการได้การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบในการแก้ปัญหาทำให้ได้พัฒนาการปรับตัว (Adaptability) และการยืดหยุ่นในการทำงาน (Flexibility) สร้างมุมมองใหม่ๆ อย่างครบถ้วนในการแก้ปัญหา ทำให้การแก้ปัญหาเกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้นการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในการทำงานและกระตุ้นให้ทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยการให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารเวลา (Time Management) ที่ดีในการทำงานที่สำคัญ (Priority) ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปรับปรุงการทำงานของตัวเองในเชิงนวัตกรรม (Work Improvement with Innovation Process) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารจัดการงานและการแก้ปัญหาร่วมกับทีมงานด้วยการใช้เครื่องมือหมวก 6 ใบ ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางที่ดีขึ้นในการทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนตัวเองในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริหารเวลา และใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาการทำงานด้วยสมองนวัตกรรม
       หลักการพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเอง
       ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)”
       กระบวนการสร้างความคิดสู่ “นวัตกรรม (Innovation)” แก้ปัญหา
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ (Creativity)
       ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
       Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดนอกกรอบกับการทำงาน
กระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจด้วยหมาก 6 ใบ
       หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinning Hats)
       สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
       ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
       ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
       Role Playing : การสร้างวง Dialogue กับการใช้หมวก
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       ความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
       กาสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       การสอนให้พนักงานจัดการการเปลี่ยนแปลง
       Workshop : การบริหารให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาทักษะการบริหารเวลากับการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
       สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา
       สำรวจแนวความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องเวลา
       ปัจจัยที่ขโมยเวลาของคุณไป
       คนที่จัดการชีวิตของตัวเองได้ดี จะทำดังนี้
       Workshop : การพัฒนาทักษะการบริหารเวลากับการทำงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ