หลักสูตรฝึกอบรม Better way to improve your work, manage and Problem Solution - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม Better way to improve your work, manage and Problem Solution

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ (Work Improvement) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก การสร้างกระบวนการทำงานเชิงนวัตกรรม (Innovation Process) และประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ (Manage) และการแก้ปัญหา (Problem Solving) จะทำให้บรรจุผลลัพธ์ที่ต้องการได้การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบในการแก้ปัญหาทำให้ได้พัฒนาการปรับตัว (Adaptability) และการยืดหยุ่นในการทำงาน (Flexibility) สร้างมุมมองใหม่ๆ อย่างครบถ้วนในการแก้ปัญหา ทำให้การแก้ปัญหาเกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้นการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในการทำงานและกระตุ้นให้ทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยการให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารเวลา (Time Management) ที่ดีในการทำงานที่สำคัญ (Priority) ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปรับปรุงการทำงานของตัวเองในเชิงนวัตกรรม (Work Improvement with Innovation Process) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารจัดการงานและการแก้ปัญหาร่วมกับทีมงานด้วยการใช้เครื่องมือหมวก 6 ใบ ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางที่ดีขึ้นในการทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนตัวเองในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริหารเวลา และใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาการทำงานด้วยสมองนวัตกรรม
       หลักการพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเอง
       ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)”
       กระบวนการสร้างความคิดสู่ “นวัตกรรม (Innovation)” แก้ปัญหา
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ (Creativity)
       ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
       Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดนอกกรอบกับการทำงาน
กระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจด้วยหมาก 6 ใบ
       หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinning Hats)
       สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
       ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
       ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
       Role Playing : การสร้างวง Dialogue กับการใช้หมวก
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       ความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
       กาสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       การสอนให้พนักงานจัดการการเปลี่ยนแปลง
       Workshop : การบริหารให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาทักษะการบริหารเวลากับการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
       สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา
       สำรวจแนวความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องเวลา
       ปัจจัยที่ขโมยเวลาของคุณไป
       คนที่จัดการชีวิตของตัวเองได้ดี จะทำดังนี้
       Workshop : การพัฒนาทักษะการบริหารเวลากับการทำงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร