หลักสูตรฝึกอบรม Business Continuity Management - หลักสูตร 1 วัน
(BCM ISO22301:2012)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Business Continuity Management (BCM ISO22301:2012)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การบริหารองค์กรต้องคำนึงถึง ระบบการป้องกัน การปกป้อง การตระเตรียม การรับมือกับการเปลี่ยนถ่าย และการตอบสนอง เพื่อความสามารถในการบริหารเชิงป้องกันความพินาศที่อาจเกิดกับองค์กร ISO22301: 2012 คือมาตรฐานแรกในระดับสากล สำหรับระบบ BCM ซึ่งถูกกนำมาใช้บริหารองค์กรเชิงป้องกัน เพื่อลดทอนความเสี่ยงขององค์กรให้เหลือน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์
1. รู้จัก BCM ISO22301 : 2012
2. เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารองค์กร
3. เรียนรู้วงจร PDCA สำหรับการบริหารองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 อะไรคือ BCM ISO 22301:2012
 โครงสร้างของ BCM ISO 22301 : 2012
 บริบทขององค์กร และองค์ประกอบที่มีผลกระทบ
 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำ
 การวางแผนเชิงป้องกัน และการกำหนดกลยุทธ์
 การสนับสนุน และ การบริหารงานในแต่ละวัน
 ภาคการปฏิบัติ ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกัน
 การประเมินประสิทธิผล
 การพัฒนาสู่รูปแบบที่ดีขึ้น

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (แทรกในเนื้อหา)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม