หลักสูตรฝึกอบรม COSO-Base Internal Control and Internal Auditing - หลักสูตร 2 วัน

(COSO 2013)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / COSO-Base Internal Control and Internal Auditing

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   จากภาวการณ์แข่งขันจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การจึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์การต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับองค์การ หากพิจารณาคำว่า “องค์การแห่งความยั่งยืน” ตามที่สหประชาชาติได้ให้ความหมายไว้ คือ การดำเนินธุรกิจจะคำนึงเฉพาะผลกำไรขององค์การเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมององค์รวมของการพึ่งพาอาศัยกัน การดำเนินธุรกิจต้องคำนึงถึงการอยู่รอดร่วมกันไปด้วยกัน ซึ่งเสาหลักที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้องค์การธุรกิจต้องคำนึงถึง มี 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ให้ครบทุกมิติ ดังนั้น การควบคุมภายในตามหลัก COSO 2013 จึงเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้องค์การที่ปฏิบัติตามเสาหลักต่างๆ เกิดความยั่งยืนตามที่สหประชาชาติได้กำหนดไว้

วัตถุประสงค์
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำหลักการ COSO 2013 ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งต่อความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในบริษัท
ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์การทุกระดับ ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์การ ทั้งในฐานะผู้กำหนดนโยบาย ผู้ควบคุม และผู้ปฏิบัติ
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์การเป็นองค์การแห่งความยั่งยืน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day 1
 สร้างการตระหนักรู้ (Create Awareness)
       เป้าหมายของ COSO 2013 คืออะไร
       ท่านคาดหวังอะไรจากหลักสูตร COSO 2013
       ทบทวน Business Model ของบริษัท
       ทบทวน Business unit Role
       ทบทวนความพร้อมในการพัฒนา COSO เช่น คน เครื่องมือ วิธีการ
       Workshop 1: ทบทวนความคาดหวังขององค์กร และความพร้อม
 เครื่องมือในการพัฒนา COSO 2013
       5 Component for COSO
       แนวทางการปฏิบัติตาม 5 Component เพื่อ High Performance Organization
       แนวทาง Risk Assessment and Risk Management
       เครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Tools)
       Workshop 2

Day 2
 เครื่องมือในการพัฒนา COSO 2013
       การควบคุมภายในและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง (Internal Control & Risk Management Tools)
       Workshop 3
       ขั้นตอนการตรวจติดตามและประเมินผล COSO (COSO Monitoring & Evaluation schedule)
       Workshop 4: COSO plan and Key Point of Succession (KPS)
       เทคนิค BIA (Business Impact Analysis) BCP (Business Continuity Plan), DRP (Disaster Recovery Plan)
       Mentoring , Consulting and Coaching skills

แนวทางการฝึกอบรม
วิทยากรทำหน้าที่ บรรยาย และ Facilitator เพื่อช่วยหรือสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านการ Discussion, Sharing, Brainstorming & Workshop กรณีศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการ
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : COSOการบริหารความเสี่ยงผู้จัดการ

แสดงความคิดเห็น