หลักสูตรฝึกอบรม Coaching Skill by Points of You - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Coaching Skill by Points of You

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การโค้ช เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถดึงศักยภาพของคนเพื่อนำมาพัฒนาให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การโค้ชเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ช (Coach) และผู้ที่ได้รับการโค้ช (Coachee) เพื่อให้ผู้ที่ถูกโค้ชนั้นได้ไปให้ถึงจุดหมาย
Coaching Skill เป็นทักษะที่จำเป็นต้องมีทักษะในการโค้ช การสร้างความสัมพันธ์เพื่อสร้างความไว้วางใจทำให้ผู้ใต้บังบัญชาเกิดศรัทธาและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ทำให้เกิดกระบวนการสื่อสาร สร้างพื้นที่ความปลอดภัยทำให้งานนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายด้วยความสามารถของผู้ที่ถูกโค้ชเอง
หลักสูตร Coaching Skill by Points of You เน้นการ Workshop การโค้ชด้วยการ์ด เพื่อให้ผู้เรียนดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมเข้าใจในกระบวนการโค้ช และดึงศักยภาพและเป้าหมายของผู้ที่ถูกโค้ชออกมาด้วยแผนงานอย่างมีเป้าหมาย (SMART GOAL)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกคิดและรับฟังอย่างเป็นระบบไม่ตัดสินผู้ที่ถูกโค้ชอย่างเข้าใจ และสามารถสร้างทางเลือก (Option) ให้ผู้ที่ถูกโค้ชได้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างไร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
พนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา Check in ด้วยวงจรชีวิต (Wheel of Life)
อบรม สัมมนา Mindset & Skillset แตกต่างกันอย่างไร
อบรม สัมมนา การสร้างความเชื่อใจไว้วางใจ (Rapport Building for Coach)
อบรม สัมมนา Workshop1: Trust the Process by Point of You
   - Pause-หยุดคิด มีสติ
   - Expand-ขยายมุมมอง
   - Focus- มุ่งมั่น ชัดเจน
   - Doing-ลงมือทำอย่างตั้งใจ
อบรม สัมมนา การทำงานร่วมกันสำหรับคนในแต่ละ Generation
อบรม สัมมนา เทคนิคการสื่อสารกับคนอย่างไรให้ได้งาน (ทักษะการฟัง 4 ระดับ)
 อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ช ผ่านเครื่องมือ PERMA
    - P-Positive Emotion
    - E-Engagement
    - R-Positive Relationships
    - M-Meaning
    - A-Accomplishments
อบรม สัมมนา การโค้ช(Coaching) ด้วย GROW Model
อบรม สัมมนา Workshop 2: 3 F Performance คุยกันในการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goal
อบรม สัมมนา สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยาย การโค้ชชิ่งแบบ Small Group Coaching

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม