หลักสูตรฝึกอบรม Competency Model - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Competency Model

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   Competency คือการระบุถึงความสามารถ บุคลิกลักษณะบุคคลที่เป็นเป้าประสงค์ขององค์กรในแต่ละส่วนงาน แต่ละตำแหน่งโดยแบ่งระดับและระบุคุณลักษณะอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งระดับวัดและคุณลักษณะนั้นต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ขององค์กร ซึ่งการกำหนดและการใช้งานในทุกภาคส่วนต้องไปในทิศทางเดียวกัน (Align) ดังนั้นการอบรมเพื่อการสร้างความเข้าใจในที่มา ความสำคัญ วิธีปฏิบัติ และวิธีการพัฒนาให้เป็นความเข้าใจเดียวกันจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น

วัตถุประสงค์
1. รู้จักการกำหนดและการใช้งาน Competency
2. ฝึกการจัดทำและประเมินผลโดย Competency base
3. เข้าใจประโยชน์ของ Competency และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
รู้จักกับ Competency และ Competency Model
 จากกลยุทธ์องค์กร สู่การการกำหนด Core Competency
 การกำหนด Managerial Competency
 ผลประโยชน์ และ การใช้ Competency ในส่วนต่างๆ
 Workshop :การประเมินผลตัวเองจาก Competency ที่กำหนด
 คุณลักษณะหลัก (Key Behavior)
 ระดับวัด (Level) และ การประเมิน (Performance Evaluate)
 ขั้นตอนการกำหนด Functional Competency
 การพัฒนา (Development)
 Workshop :กำหนด Functional Competency

แนวทางในการฝึกอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (เกมแทรกในเนื้อหา ไม่มีระบุในตารางอบรม)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม