หลักสูตรฝึกอบรม Core Value ขององค์กรในตนเอง - หลักสูตร 1 วัน

(Core Value)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Core Value ขององค์กรในตนเอง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   องค์กรย่อมอยากให้พนักงานปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิตในการทำงานตามคุณค่าที่องค์กรต้องการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร หากแต่การที่จะทำให้พนักงานปฏิบัติตามที่องค์กรต้องการนั้น มักต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
   หากแต่พฤติกรรมที่พนักงานปฏิบัติอยู่เป็นประจำนั้น ประกอบขึ้นมาจากคุณค่าหลายคุณค่าที่พนักงานได้ให้ไว้ หากพนักงานสามารถระลึกถึงคุณค่าที่ตนเองให้ในพฤติกรรมปกติ และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับ Core Value ขององค์กรได้ และเน้นย้ำคุณค่าที่เหมือนกับคุณค่าขององค์กรได้นั้น นอกจากที่เค้าจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อทำตามคุณค่าขององค์กรแล้ว ยังสามารถเน้นย้ำในคุณค่าในสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ที่เข้ากันได้กับคุณค่าขององค์กร

วัตถุประสงค์
   พนักงานสามารถเข้าใจตนเองในการเห็นคุณค่าต่างๆภายใต้พฤติกรรมที่เกิดขึ้น และสามารถเลือกให้ความสำคัญแก่คุณค่าที่เข้ากันได้กับคุณค่าขององค์กร และเห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้ากันได้กับคุณค่าองค์กรได้มากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Commitment สร้างความเข้าใจในการดำเนินการของกระบวนการเรียนรู้ สร้างเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ให้คำมั่นต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่ตนเองตั้งไว้
Clarify สำรวจพฤติกรรมของตนเอง สำรวจคุณค่าที่ตนเองให้ต่อพฤติกรรมต่างๆ สำรวจคุณค่าของตนเองที่เข้ากันได้กับคุณค่าขององค์กร
Connect เชื่อมโยงคุณค่าของตนเองกับคุณค่าขององค์กร สำรวจพฤติกรรมที่มาจากคุณค่าขององค์กร 
Coaching สำรวจแนวทางในการดำเนินการเพื่อพัฒนาตนเองตามคุณค่าขององค์กร เลือกวิธีการปฏิบัติตามคุณค่าขององค์กรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เลือกวิธีการวัดผลการเปลี่ยนแปลงของตนเอง

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม
   การมองเห็นคุณค่าต่างๆที่อยู่ภายใต้พฤติกรรมที่ปฏิบัติอยู่ นอกจากจะรู้สึกดีต่อตนเองแล้วยังรู้สึกดีต่อการกระทำของตนเองด้วย และการเห็นคุณค่าของตนเองที่เข้ากันได้กับคุณค่าขององค์กร จะไม่เกิดการต่อต้านในนโยบายที่ต้องปฏิบัติตามขององค์กร และยังสามารถนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพต่างเพื่อเข้ากับองค์กรและสร้างประโยชน์ต่อองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

แนวทางการฝึกอบรม
 Facilitative Coaching Process
Training and Group Coaching
Mutual Learning

ตัวอย่างกิจกรรม
กิจกรรมกลุ่ม dialogue
กิจกรรม Team Coaching ผ่านหลักการศิลปะบำบัด 
กิจกรรม Value Peer Coaching ผ่านชุดคำถาม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน หัวหน้างาน Change Agent จำนวนไม่เกิน 15 คน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Core ValueFacilitativeหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น