หลักสูตรฝึกอบรม Cost Analysis and Decision Making - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / Cost Analysis and Decision Making

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  ในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นโลกยุคไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารต่างถึงกันอย่างรวดเร็ว ประกอบการแข่งขันที่รุนแรงที่เพิ่มขึ้น องค์กรที่สามารถดำรงของความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ย่อมที่จะยืนหยัดในอุตสาหกรรมต่อไปได้อย่างดี 
  เหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจโดยมีผลกำไรได้ตลอดช่วงเวลาต่างๆ นั้น ก็คือ การทราบแนวทางของการบริหารต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย ตลอดจน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นให้สามารถดำรงไว้ในสถานการณ์ที่อยู่ในระดับต่ำ ในปัจจัยสถานการณ์ช่วงนั้น และการที่สามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อระบบการตัดสินใจขององค์กร หรือผู้บริหาร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบพื้นฐานของพฤติกรรมต้นทุน
2. เพื่อให้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่าย
3. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
4. เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงาน
5. เพื่อใช้ในการควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 พฤติกรรมต้นทุน และค่าใช้จ่าย 
 ต้นทุน ค่าใช้จ่ายคงที่ ต้นทุน ค่าใช้ผันแปร ต้นทุน ค่าใช้จ่ายกึ่งผันแปร 
 ต้นทุน ค่าใช้จ่ายทางตรง ต้นทุน ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย 
 กระบวนการวิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 การวิเคราะห์กิจกรรมพื้นฐาน (Activity Base)
 ประโยชน์ของการนำไปใช้ในการตัดสินใจ จุดคุ้นทุน และกำไรส่วนเพิ่ม 
 การวิเคราะห์เพื่อลดค่า variance เพื่อการควบคุมต้นทุน


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
จ้าหน้าที่
 ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการลดต้นทุน

แสดงความคิดเห็น