หลักสูตรฝึกอบรม Creative and Innovative Thinking for Business Development - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Thinking / Creative and Innovative Thinking for Business Development

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหลักการคิดนอกกรอบในการพัฒนาธุรกิจ เป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน เพราะการแข่งขันมีความรุนแรงและรวดเร็วสูงมาก การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ให้สามารถแข่งขันในตลาดเดิม และการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องการให้ผู้บริหารสร้าง สมองเชิงนวัตกรรม ขึ้นมาใช้ในการพัฒนาแผนธุรกิจดังกล่าว


การสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Mindset) สามารถทำให้เกิดแนวความคิดที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ (Business Development) ให้เกิดขึ้นได้ หากมีการผสมผสานแนวความคิดต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ (Creative) ก็จะทำให้ธุรกิจใหม่ๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จ
องค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างสมองนวัตกรรม (Innovative Brain) เช่น
       การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) มองภาพกว้างด้วยข้อมูล
       การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เปลี่ยนมุมมองเป็นแนวข้าง
       การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) สร้างแนวความคิดใหม่ๆ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์และแนวความคิดนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในการดึงศักยภาพของตัวเอง มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยสมองนวัตกรรมที่มีรูปแบบอย่างชัดเจนเพิ่มขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการสร้างกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ ทำให้สามารถแก้ปัญหาและผลักดันธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
       คำสำคัญ (keywords) ชวนคิดชวนคุย
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ
       องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในแผนธุรกิจ
       แนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
       Workshop : กำหนดแนวความคิดในการพัฒนาธุรกิจของตัวเอง
การพัฒนาหลักการคิดนอกกรอบในการพัฒนาธุรกิจ
       ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก
       การสร้างนิสัยให้มี Logical Thinking ในตัวเอง
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
       ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
       กระบวนการสร้างแนวความคิดนอกกรอบ
       Workshop : สร้างกระบวนการคิดแบบ Logical Lateral
       กิจกรรม : การพับนกกระดาษ....เพื่อข้ามสิ่งกีดขวาง
สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน
       ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)
       หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม (Innovation)
       กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยสมอง
       กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าจากรูปภาพ
การประยุกต์สมองนวัตกรรมกับการทำงาน
       การพัฒนาธุรกิจด้วยแนวความคิดนวัตกรรม
       กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)
       การสร้างกรอบความคิดนวัตกรรมให้ทีมงาน
       หลักพื้นฐานของการพัฒนาแผนธุรกิจ
       ลักษณะของคนที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์
       กิจกรรม : การพัฒนาแผนธุรกิจของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน 
 ผู้จัดการ  
 ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Innovativeคิดเชิงออกแบบทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น