หลักสูตรฝึกอบรม Creative and Innovative Thinking for Business Development - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Thinking / Creative and Innovative Thinking for Business Development

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหลักการคิดนอกกรอบในการพัฒนาธุรกิจ เป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน เพราะการแข่งขันมีความรุนแรงและรวดเร็วสูงมาก การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ให้สามารถแข่งขันในตลาดเดิม และการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องการให้ผู้บริหารสร้าง สมองเชิงนวัตกรรม ขึ้นมาใช้ในการพัฒนาแผนธุรกิจดังกล่าว


การสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Mindset) สามารถทำให้เกิดแนวความคิดที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ (Business Development) ให้เกิดขึ้นได้ หากมีการผสมผสานแนวความคิดต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ (Creative) ก็จะทำให้ธุรกิจใหม่ๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จ
องค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างสมองนวัตกรรม (Innovative Brain) เช่น
       การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) มองภาพกว้างด้วยข้อมูล
       การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เปลี่ยนมุมมองเป็นแนวข้าง
       การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) สร้างแนวความคิดใหม่ๆ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์และแนวความคิดนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในการดึงศักยภาพของตัวเอง มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยสมองนวัตกรรมที่มีรูปแบบอย่างชัดเจนเพิ่มขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการสร้างกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ ทำให้สามารถแก้ปัญหาและผลักดันธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
       คำสำคัญ (keywords) ชวนคิดชวนคุย
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ
       องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในแผนธุรกิจ
       แนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
       Workshop : กำหนดแนวความคิดในการพัฒนาธุรกิจของตัวเอง
การพัฒนาหลักการคิดนอกกรอบในการพัฒนาธุรกิจ
       ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก
       การสร้างนิสัยให้มี Logical Thinking ในตัวเอง
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
       ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
       กระบวนการสร้างแนวความคิดนอกกรอบ
       Workshop : สร้างกระบวนการคิดแบบ Logical Lateral
       กิจกรรม : การพับนกกระดาษ....เพื่อข้ามสิ่งกีดขวาง
สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน
       ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)
       หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม (Innovation)
       กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยสมอง
       กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าจากรูปภาพ
การประยุกต์สมองนวัตกรรมกับการทำงาน
       การพัฒนาธุรกิจด้วยแนวความคิดนวัตกรรม
       กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)
       การสร้างกรอบความคิดนวัตกรรมให้ทีมงาน
       หลักพื้นฐานของการพัฒนาแผนธุรกิจ
       ลักษณะของคนที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์
       กิจกรรม : การพัฒนาแผนธุรกิจของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน 
 ผู้จัดการ  
 ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Innovativeคิดเชิงออกแบบทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น