หลักสูตรฝึกอบรม Customer First Achieving a Customer-Centric Mindset in Retail Business - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Customer First Achieving a Customer-Centric Mindset in Retail Business

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
ในสภาวะที่ทุกธุรกิจมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับลูกค้ามากขึ้นด้วยการสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้าเพื่อให้นำหน้าคู่แข่งทางธุรกิจ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนวิธีที่ลูกค้าติดต่อกับธุรกิจในหลายแพลตฟอร์ม ยิ่งทำให้ประสบการณ์ของลูกค้ามีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจค้าปลีก ซึ่งประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีสามารถเพิ่มยอดขายและสร้างการเติบโตในระยะยาวได้
อนาคตของธุรกิจค้าปลีกอยู่ที่การนำแนวคิดที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมาประยุกต์ใช้ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีเครื่องมือ Service Design และความรู้ที่จำเป็นในการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางภายในองค์กร โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง กลยุทธ์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลลูกค้า ประโยชน์ของกรอบความคิดที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และขั้นตอนในการนำไปใช้จริงขององค์กรที่สามารถกำไรและผลประโยชน์ในระยะยาวได้ นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ เพิ่มชื่อเสียงของแบรนด์ และทำให้องค์กรแตกต่างจากคู่แข่ง
หลักสูตร Customer First นี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เข้าอบรมในธุรกิจค้าปลีก ทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมที่ครอบคลุมของหลักการและแนวคิด, แนวทางปฏิบัติ และเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ได้เรียนรู้วิธีและทำความเข้าใจความต้องการ รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อส่งมอบการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ เนื้อหาหลักสูตรนี้จะพูดถึงเทคโนโลยีล่าสุดในยุคดิจิทัล (Customer-Centric Technology Solutions) ที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้า อาทิ CRM, CEM, CDP เป็นต้น ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อดีของแนวคิดที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น ความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น คุณยังมีเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเพื่อใช้กลยุทธ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและผลักดันความสำเร็จในระยะยาวสำหรับองค์กรของคุณ

วัตถุประสงค์
เข้าใจแนวคิดและกลยุทธ์ Customer-Centric Mindset เพื่อยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในธุรกิจค้าปลีก
ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของแนวคิดที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และวิธีการนำไปใช้ในองค์กร
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้เพื่อออกแบบบริการและกลยุทธ์ในงานที่รับผิดชอบของตน
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความต้องการและความพึงพอใจ ด้วย Customer-Centric Technology Solutions เพื่อกำหนดกลยุทธ์บริการที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Introduction to Customer-Centric Mindset : ทำความรู้จักเกี่ยวกับกรอบความคิด Customer-Centric
     • แนะนำหลักสูตรและผู้เข้าร่วม ภาพรวมของความคิดที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และความสำคัญต่อธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานของแนวคิดลูกค้าเป็นศูนย์กลางพร้อมตัวอย่างในธุรกิจค้าปลีก
Understanding Customer Needs and Preferences : เจาะลึกความต้องการและความชอบของลูกค้า
     • แนะนำวิธีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการสร้าง customer personas และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจลูกค้า
Service Design with the Double Diamond Model : ออกแบบบริการด้วยแบบ Double Diamond
     • การออกแบบบริการ ด้วยโมเดล Double Diamond การคิดเชิงออกแบบ ทำความเข้าใจโมเดลเพชรคู่และวิธีประยุกต์ใช้ในการออกแบบบริการสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Implementing a Customer-Centric Mindset in Retail Business : เรียนรู้วิธีใช้ Customer Journey
     • เรียนรู้วิธีเขียนแผนที่การเดินทางของลูกค้าเพื่อเรียนรู้การเดินทางของลูกค้า วิเคราะห์จุดสัมผัสของลูกค้า และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
Customer-Centric Technology Solutions : โซลูชันเทคโนโลยีที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
     • ทำความเข้าใจโซลูชันเทคโนโลยีที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่แตกต่างกัน และวิธีเลือกโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
Action Planning and Reflection : ทบทวนเนื้อหาและร่วมวางแผน Action plans
     • สะท้อนกระบวนการเรียนรู้ และระบุAction plans โดยใช้แนวคิด Customer-Centric Mindset ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในธุรกิจค้าปลีก

กำหนดการอบรม
8:30 - 9:00 : ลงทะเบียนและต้อนรับ
9:00 - 9:30 : ความสำคัญของCustomer-Centricต่อธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล
9:30 - 10:30 : วิเคราะห์ประโยชน์และความท้าทายของธุรกิจในการใช้กลยุทธ์ที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
10:30 - 10:45 : พักเบรค
10:45 - 11:30 : ทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าผ่านการค้นหาความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
11:30 - 12:00 : สำรวจความสำคัญของการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการออกแบบงานบริการ (1)
12:00 - 13:00 : พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:00 : การออกแบบงานบริการ (2) การประยุกต์ใช้ในธุรกิจค้าปลีกและกรณีศึกษา
14:00 - 14:30 : การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CEM)
14:30 - 14:45 : พักเบรค
14:45 - 15:15 :แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP)
15:15 - 15:30 : ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และการวาง Action plan
15:30 - 16:00 : บทสรุปและสร้าง Commitment ร่วมกัน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
• ผู้ที่สนใจเรียนรู้วิธีการพัฒนากรอบแนวคิด customer centric และประยุกต์ใช้ในงานบริการ
• ผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ต้องการยกระดับการบริการและสร้างแรงบันดาลเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ให้กับทีม

สื่อและวิธีการเรียนรู้
• การบรรยาย: 20%
• การสนทนากลุ่ม: 30%
• กิจกรรมภาคปฏิบัติ: 40%
• กรณีศึกษา: 5%
• การสะท้อน: 5%


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม