หลักสูตรฝึกอบรม Decision Making in Business with Solver in Microsoft Excel - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Decision Making in Business with Solver in Microsoft Excel

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   โลกแห่งการแข่งขันในยุคปัจจุบัน การตัดสินใจที่รวดเร็ว และถูกต้องเป็นปัจจัยที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การตัดสินใจในด้านการผลิต การขนส่ง การวางแผนกำลังคน และการลงทุน ย่อมส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน การได้เปรียบทางกลยุทธ์ที่เราไม่สามารถมองข้าม คือ การตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีข้อจำกัดแตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
   เครื่องมือ Solver ใน Microsoft Excel จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้งานได้ง่าย สามารถหาคำตอบของเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการหาโมเดลที่ทำให้เกิดกำไรสูงสุด หรือการหาต้นทุนต่ำสุด ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
 สามารถตัดสินใจลงทุนในโครงการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ภายใต้งบประมาณที่มีจำกัด
 สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้กำไรสูงสุด ภายใต้ทรัพยากร หรือเงื่อนไขการผลิตที่หลากหลาย เช่น มีการใช้เครื่องจักรร่วมกัน มีการใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกัน
 สามารถวางแผนการขนส่งสินค้าและการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่ต้นทุนต่ำสุด
 สามารถวางแผนกำลังพลได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขธุรกิจ เช่น จำนวนสาขา จำนวนเครื่องจักร จำนวนสินค้าที่ต้องผลิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Optimization)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือ Solver ใน Microsoft Excel
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ฝึกฝนทักษะการหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) ด้วยการสร้างโมเดลการตัดสินใจ และใช้เครื่องมือ Solver ใน Microsoft Excel ในการค้นหาคำตอบ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making in Business)
การประยุกต์ใช้ Solver ในการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimize)
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Solver ในการแก้ปัญหาการผลิต (Apply Solver in Production Problem)
      อบรม สัมมนา โมเดลผสมผสาน (Blending Model)
      อบรม สัมมนา โมเดลการผลิตแบบผสมผสาน (Product Mix Model)
      อบรม สัมมนา โมเดลการวางแผนการผลิต (Production Planning Model)
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Solverในการแก้ปัญหาโลจิสติกส์ (Apply Solver in Logistics Problem)
      อบรม สัมมนา Transportation Model โมเดลการการขนส่ง
      อบรม สัมมนา Transshipments Model โมเดลการกระจายสินค้า
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Solverในปัญหาที่ได้รับมอบหมาย (Apply Solver in Assignment Problem)
      อบรม สัมมนา การจัดวางอัตรากำลังพนักงานภายใต้ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่หลากหลาย (Manpower Model)
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Solver ในธุรกิจและปัญหาทางการเงิน (Apply Solver in Business and Financial Problem)
      อบรม สัมมนา โมเดลการด้านการลงทุน (Investment Model)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การตัดสินใจDecision MakingMicrosoft Excel

แสดงความคิดเห็น