หลักสูตรฝึกอบรม Discover Your Maximum Potential - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม Discover Your Maximum Potential

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การดึงศักยภาพตัวเองสู่ความสำเร็จ (Unleash You Potential to Success) เป็นการเรียนรู้และเข้าใจพลังของจิตใต้สำนึก (Sub-Conscious) ที่เรายังสามารถนำไปใช้สร้างผลลัพธ์ที่ต้องได้ผ่านเทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (Neuro Linguistic Programming : NLP) โดยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self -Awareness) แล้วสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองได้ทันที
การเป็นผู้นำ Growth Mindset เป็นการปฏิบัติตัวที่ดีและเป็นตัวอย่างให้ทีมงานมองเห็นความสงบนิ่ง (Compose) การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ) และปฏิบัติต่อทีมงานด้วยความเข้าใจ (Empathy) โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้นำ Fixed Mindset ให้เป็นผู้นำ Growth Mindsetการพัฒนาทีมงานให้มี Growth Mindset เพื่อให้ทีมงานสามารถดึงศักยภาพและคุณค่าของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ นำไปสู่การสร้างผลการปฏิบัติการที่ดี (Performance) เผชิญปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีผู้นำ Growth Mindset คอยดูแล ช่วยเหลือและโค้ชทีมงาน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนค้นพบเทคนิคการดึงศักยภาพและคุณค่าของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง เอาชนะข้อจำกัดต่างๆได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้นำ Growth Mindset ในการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของทีมงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมงานด้วยเทคนิคต่างๆเชิงปฏิบัติการจริง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนในฐานะผู้นำ ทำให้ทีมงานสร้าง Growth Mindset ของตัวเองได้ เติบโตร่วมกันไปพร้อมๆกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการดึงศักยภาพและคุณค่าในตัวเอง (Unleash Your Potential)
       การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ NLP (Neuro Linguistic Programming)
       การตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Self-Awareness) สร้างการเปลี่ยนแปลง
       การดึงศักยภาพและคุณค่าในตัวเองโดยเอาชนะเมฆ 4 ก้อน (4 Cloud)
       การสร้างกรอบความคิดการปรับตัวเอง (Agility Mindset)
       กิจกรรม : เทคนิคการปรับเปลี่ยนตัวเอง
การพัฒนา Growth Mindset ด้วยตัวเอง
       ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
       แหล่งที่มาของกรอบความคิดของบุคคล
       ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
       เทคนิคการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
       กิจกกรม : การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
คุณลักษณะของผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset Leader)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) พิชิตเป้าหมาย
       การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking) สู่วิธีที่แตกต่าง
       การเป็นผู้นำพลังเชิงบวก (Positive Psychology Leader)
       การโค้ช (Coaching) ดึงศักยภาพของทีมงาน
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
       Workshop : การพัฒนาผู้นำ Growth Mindset
การพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำ Growth Mindset
       ผู้นำ Fixed Mindset V.S. ผู้นำ Growth Mindset
       การเป็นหัวหน้างานที่มี Growth Mindset
       การโค้ชสร้าง Growth Mindset ให้ผู้อื่น
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
       Workshop : ผู้นำ Growth Mindset กับการพัฒนาทีมงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ