หลักสูตรฝึกอบรม EQ and Subconscious Mind Development - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม EQ and Subconscious Mind Development

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ความสำเร็จในการบริหารงานมิได้มีเพียงองค์ประกอบในเรื่องหลักการและวิธีการบริหารเท่านั้น หากแต่การพัฒนาศักยภาพของตน ทางด้านการบริหารอารมณ์ หรือ EQ ก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งด้วย ซึ่งในเชิงจิตวิทยาในการบริหารสมัยใหม่ มีประเด็นในการเพิ่มศักยภาพดังกล่าวที่น่าสนใจใน 2 เรื่อง ประการแรก คือการบริหาร EQ หรือการเพิ่มศักยภาพ EQ ในตนเองให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงขึ้น ประการที่ 2 คือการดึงพลังของจิตใต้สำนึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในมาใช้เพิ่มศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
   วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร “EQ & Subconscious Mind Development” ในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ในการความฉลาดรู้ทางอารมณ์ คือการรู้จักสภาวะอารมณ์ของตนเอง และเข้าใจผู้อื่นอย่างถ่องแท้ จนสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสามารถนำพลังของจิตใจ หรือจิตใต้สำนึกมาใช้ในการพัฒนาทั้งตนเอง การทำงาน และพัฒนาทีมงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจของท่าน

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนา EQ เรียนรู้ ศาสตร์แห่งพลังแห่งจิตใต้สำนึก (Subconscious Mind) ในตนเองของตน และทีมงาน ในองค์กร 
เพื่อค้นหาด้วยการระดมสมอง และทราบถึงว่าอะไรบ้างที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและทีมงาน รวมถึงการนำมาใช้ในการกระตุ้นจูงใจให้เกิดพลังในตนเอง และทีมงาน 
เพื่อทราบเทคนิค และฝึกทักษะในการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง รวมถึงของทีมงาน 
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ และมีทักษะ ในสมการอารมณ์ แบบต่างๆ ที่เข้าใจง่าย และใช้ได้ผลจริง 
เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการอยู่กับปัจจุบัน (Power of Now) ในการทำงาน ร่วมประสานกับทีมงาน รวมถึงครอบครัว และการใช้ชีวิต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. พัฒนาความฉลาด และการบริหารอารมณ์ ด้วย EQ โดยบรรยายถึงบุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่สามารถใช้ EQ เพื่อความเป็นเลิศของตน และประสบความสำเร็จ และเรียนรู้การเข้าถึงพลังแห่งจิตใต้สำนึก (Subconscious Mind) ในตนเอง
2. หลักการสร้าง EQ ด้วยหลักการ สมการอารมณ์ (Emotional Equations) โดย เริ่มต้นจากการเรียนรู้ และทำกิจกรรมแรกคือ STA- Self and Team Awareness การรู้จักตนเอง และทีมงาน อย่างถ่องแท้ 
3. สร้างแรงบันดาลใจแห่งความสุขให้แก่ตนเองและทีมงานด้วย สมการ ความสุข = ความรู้สึกขอบคุณ/ความสมหวัง กิจกรรม ระดมสมองหา ความสุข และแรงบันดาลใจในแบบของเรา 
4. สมการ ความสิ้นหวัง = ความทุกข์ – ความหมาย เพื่อนำมา Manage Emotion ฝึกทักษะการบริหารอารมณ์ ด้วยการเข้าใจถึงจุดแข็ง (Strength) ของตนและจุดแข็งของทีมงานของเรา เพื่อนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ กิจกรรม ทำแบบประเมิน EQ 
5. Present พลังแห่งปัจจุบัน ของขวัญที่เราจะได้พบประสบตลอดเวลา ชมวีดีโอประกอบ 
6. เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ ในสมการอารมณ์ เหตุการณ์ + ปฏิกิริยาตอบสนอง = ผลลัพธ์ กิจกรรม ฝึกการฟัง 4 ระดับ ด้วยสมองและหัวใจ Listen with Head and Heart การฟังแบบเข้าอกเข้าใจด้วยสมอง และหัวใจ 
7. ทำงานด้านบริการอย่างไรให้ใจเป็น สุข ได้งาน ได้เพื่อน เจ้านายรัก ด้วยศาสตร์ NLP (NLP : Neuro Linguistic Programming ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr.John Grinder) และ กิจกรรมฝึก EQ ดีด้วยชี่กง ศาสตร์ บริหารกายและจิตที่ ล้ำเลิศของประเทศจีน 
8. ภาวะแห่งความเลื่อนไหล (Flow) เรียนรู้ส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างทักษะ (Skill) และความท้าทาย (Challenge) และ Workshop การออกแบบแผนที่ชีวิตแห่งความสุข และประสบผลสำเร็จในการทำงาน 

สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการปรับสภาวะทางอารมณ์ EQ ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้น มีพลัง พร้อมจะเผชิญกับงานในทุกรูปแบบ 
2. เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ ในสมการอารมณ์ เพื่อบริหารจัดการอารมณ์ EQ 
3. เกิดพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ สามารถสร้างอนาคต ด้วยทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และนั่งอยู่ในหัวใจคนรอบข้าง 
4. เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ ทำลายปมด้อย และความกลัวที่ซุกซ่อนอยู่ในใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางความสำเร็จสูงสุดของคุณเอาไว้ 
5. เกิดภาวะผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยปัญญา สามารถสร้างดุลภาพของความสัมพันธ์ขึ้นได้ทั้งในองค์กร และครอบครัว 
6. สามารถนำความรู้ในศาสตร์พลังจิตใต้สำนึก และ EQ ไปช่วยบริหารจัดการอารมณ์ และขจัดความคิดลบเก่า ๆ ที่ไม่ต้องการให้หมดไป โดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ขึ้นมา รวมถึงวิธีการมองแบบอย่าง ผู้ที่เราชื่นชอบ เพื่อสร้างแผนที่ชีวิตแห่งความสุข และประสบผลสำเร็จในการทำงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ด้วยการเรียนรู้แบบ Activity Based Learning , Adult Learning Approach,Role Play กิจกรรมสนุกสนาน Learning Gamesและ การปฏิบัติการ (Workshop)ภาพยนต์ดีมีบทเรียน (Lesson from Movies) โดยผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมทุกๆหัวข้อ

รูปแบบการอบรม
 บรรยายแบบ Adult Learning 30 %
 ฝึกปฏิบัติ 70% เช่น Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม ฝึกชี่กง และ การปฏิบัติการ (Workshop) 
 ภาพยนตร์ดีมีบทเรียน (Lesson from Movies) โดยผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมทุกๆหัวข้อ

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา และ การปฏิบัติการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรมรวม 6 ชั่วโมง (1 วัน)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม