หลักสูตรฝึกอบรม Effective Personal Productivity - หลักสูตร 1 วัน
(EPP)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Effective Personal Productivity (EPP)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การทำงานที่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เป็นเลิศ ต้องอาศัยการตั้งใจและการรู้จักจัดการทั้งเวลาและวิธีการทำให้บรรลุผล ด้วยจิตสำนึกที่แน่วแน่ในการทำให้เป็นผลสำริด ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวพนักงานและองค์กร เพราะการทำงานด้วยจิตสำนึกนี้จะทำงานอย่างมีความสุข รู้สึกถึงคุณค่าของงานที่ทำ และองค์กรได้มีทรัพยากรที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้งานมีคุณภาพ เป็นองค์กรแห่งความสุขที่ประสบความสำเร็จ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. รู้จัก นิยาม จิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ
2. เรียนรู้อุปสรรค ของเสีย และการก้าวข้าม
3. ฝึกใช้เครื่องมือเพื่อจัดการกับอุปสรรคและของเสียเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Define Productivity นิยาม จิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ
 Barriers to productivity อุปสรรคของการมี จิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพ
 Overcome Barriers มาก้าวข้ามอุปสรรคกัน
 5 Waste in everyday 5 ของเสีย (ที่เราสร้าง)
Tools and Tricks เครื่องมือและกลเม็ด
 PDCA วงจร PDCA
 Continuous Improvement พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 Workshop – Mind PDCA

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม