หลักสูตรฝึกอบรม GMP and HACCP Requirement - หลักสูตร 1 วัน
(GMP & HACCP Requirement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม GMP and HACCP Requirement (GMP & HACCP Requirement)

อ. พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          การผลิตอาหารเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มความั่นใจว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นจะต้องสะอาดปลอดภัย ก่อนจะส่งสินค้านั้นไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยยึดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตถึงความจำเป็นในการควบคุมในการผลิต เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารได้เป็นอย่างดี
          หลักสูตร GMP and HACCP Requirement เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามหลักของ GMP/HACCP

วัตถุประสงค์
1. สามารถนำความรู้ของระบบ GMP CODEX ไปใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตอาหาร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้หับผู้บริโภค
2. สามารถนำความรู้ของระบบ HACCP ไปปรับใช้ในการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตอาหารได้เป็นอย่างดี
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
บทที่ 1 GMP CODEX (ช่วงเช้า)
ความหมายการจัดการขั้นพ้นฐานของและระบบ GMP
ความสัมพันธ์ของ GMP and HACP
ความหมาย และชนิดของอันตราย
ข้อกำหนด GMP ตามมาตรฐาน CODEX
      อบรม สัมมนา ข้อ 1วัตถุประสงค์
      อบรม สัมมนา ข้อ 2 ขอบข่ายการใช้ และนิยามศัพท์
      อบรม สัมมนา ข้อ 3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้าวัตถุดิบก่อนการผลิต (การผลิตขั้นต้น)
      อบรม สัมมนา ข้อ 4 สถานที่ประกอบการผลิต
      อบรม สัมมนา ข้อ 5 การควบคุมกรรมวิธีการผลิต
      อบรม สัมมนา ข้อ 6 สถานที่ประกอบการ : การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล
      อบรม สัมมนา ข้อ 7 สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะส่วนบุคคล
      อบรม สัมมนา ข้อ 8 การขนส่ง
      อบรม สัมมนา ข้อ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
      อบรม สัมมนา ข้อ 10 การฝึกอบรม

บทที่ 2 HACCP (ช่วงบ่าย)
ความหมายและขั้นตอนการจัดทำ HACCP
การจัดทีม HACCP
กำหนดและอธิบายลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์
กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการนำไปบริโภค และกลุ่มผู้บริโภค
จัดทำผังกระบวนการผลิต
ตรวจสอบความถูกต้องของผังกระบวนการผลิต
      อบรม สัมมนา หลักการที่ 1 วิเคราะห์อันตราย
      อบรม สัมมนา หลักการที่ 2 กำหนดจุดควบคุมวิกฤต
      อบรม สัมมนา หลักการที่ 3 กำหนดค่าวิกฤต
      อบรม สัมมนา หลักการที่ 4 กำหนดวิธีเฝ้าระวัง
      อบรม สัมมนา หลักการที่ 5 กำหนดวิธีปฏิบัติการ
      อบรม สัมมนา หลักการที่ 6 กำหนดระเบียบการทวนสอบ
      อบรม สัมมนา หลักการที่ 7 การจัดเก็บเอกสารและบันทึก


กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ GMP/HACCP

รูปแบบการการอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม