หลักสูตรฝึกอบรม Growth Mindset กรอบความคิดพิชิตความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(A Growth Mindset for New Normal)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Growth Mindset กรอบความคิดพิชิตความสำเร็จ (A Growth Mindset for New Normal)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความเป็นมาหลักสูตร
ในยุควิกฤติของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่หลายธุรกิจถูก disrupt ไป องค์กรที่มี Growth Mindset จะมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานมองเห็นการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกัน และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง จะสามารถฟันฝ่าก้าวข้ามผ่านวิกฤติไปได้
ดังนั้น การที่พนักงานในองค์กรมี Growth Mindset จะช่วยส่งเสริมต่อประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละคน และหากคนในทีมหรือองค์กรรวมกันใช้ Growth Mindset ด้วยกันก็สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กรได้, ก้ามข้ามอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุค Digital Transformation จนพัฒนาต่อยอดไปสู่ความสำเร็จได้ นอกจากนี้ยังเชื่อในศักยภาพของตัวพนักงานแต่ละคนที่จะเติบโตก้าวหน้าขึ้นไปอยู่ในระดับผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้

หลักสูตรและแนวคิด
ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด จนเกิดคำว่า “ความปกติใหม่” หรือ New Normal องค์กรที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) จะมีความพร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้ทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด การเรียนรู้และพัฒนากรอบความคิดของบุคคล ช่วยทำพาองค์กรให้รอดจากวิกฤติได้
เนื้อหาในหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยอ้างอิงแนวคิดในหนังสือ Growth Mindset ที่ติด Bestseller ของศาสตราจารย์ ดร. Carol Dweck จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง แสดงให้เห็นว่า คนที่มี Growth Mindset แตกต่างจาก คนที่มี Fixed Mindset ด้วยความคิดที่ว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ หากตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับการทำงาน ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างยั่นยืน สามารถสร้างผลลัพธ์ได้และมีความสุขไปด้วย เกิดความสมดุลในการดำเนินชีวิต ไม่ติดอยู่กับกรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) ที่ตัวเองสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว แต่สามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ให้เป็น Growth Mindset ได้ด้วยตัวเองรวมถึงคนในองค์กรอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ผู้จัดการและพนักงานทั่วไปที่สนใจความรู้ด้าน Growth Mindset เพื่อพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิดของบุคคล
        ความหมายและความสำคัญของกรอบความคิดต่อการพัฒนาตนเอง
        อิทธิพลของเหตุการณ์ในชีวิตต่อกรอบความคิดและการทำงาน
2. เทคนิคการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต
        ความแตกต่างระหว่าง Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
        การทำงานให้ Proactive และ Productive มากขึ้นด้วย Growth Mindset
3. การสร้าง Growth Mindset ให้เติบโตในตัวคุณ
        Self-talk เปลี่ยนคำพูด เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ (Awareness)
        ทัศนคติ: บันไดสู่ความสำเร็จ (Perspective)
        ลงมือทำ: ก้าวไปอีกขั้นด้วยการสร้างผลลัพธ์ (Action)
4. แนวทางในการพัฒนา Growth Mindset ให้ทันกับยุค New Normal
        ถอนสมอของความสำเร็จเดิม เพื่อรับคลื่นลูกใหม่ (Growth through New Goals)
        Workshop : การสร้าง Growth Mindset กับบทบาทของตัวเอง

เมื่อเข้าหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ
1. สามารถพัฒนา Growth Mindset ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
2. เข้าใจที่มาของกรอบความคิดระหว่าง Fixed Mindset หรือ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆได้
3. ประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับบทบาทของตัวเอง เพื่อสร้างผลลัพธ์และความสุขในช่วงวิกฤติโควิด-19 และยุค New Normal
4. รักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืนภายในองค์กร

สื่อและวิธีการเรียนรู้
1. ผู้เข้าอบรม จะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยายประกอบสไลด์
2. ระหว่างอบรม มีการให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงจากหลายมุมมอง
3. มี Mini Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันฝึกฝนเพื่อนำไปใช้ในงานได้จริง
4. มีการใช้เกมส์และเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม