หลักสูตรฝึกอบรม HR Business Partner Mindset - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม HR Business Partner Mindset

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันแนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของ CEO นั้นมีการพัฒนาไปอย่างมาก หากแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว ยังมีการดำเนินการหลายอย่างที่ HR นั้นยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ CEO ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
   ซึ่งการพัฒนาบุคลากรด้าน HR ให้ตอบสนองความต้องการของ CEO ให้มากขึ้นจนถึงบทบาท HR Business Partner ได้นั้น สิ่งพื้นฐานที่ต้องมีการเรียนรู้คือด้านกรอบความคิด ซึ่งคือมุมมองความคิดที่ต่อยอดจากการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบปกติ สู่มุมมองในเชิงกลยุทธมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ CEO มากยิ่งขึ้น ไปจนถึงขั้นเป็นเพื่อนคู่คิดของ CEO ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในธุรกิจ

วัตถุประสงค์
   สามารถเข้าใจกรอบความคิดการทำงานในบทบาทปัจจุบัน และศึกษากรอบความคิดของ CEO และ สามารถต่อยอดการทำงานของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Commitment สำรวจความคาดหวังในการเข้าร่วมหลักสูตร สร้างภาพ HR Business Partner จากความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของตนเอง เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่ต้องการ 
Clarify สำรวจการทำงานของตนเองในปัจจุบัน สำรวจกรอบความคิดของบทบาท HR Business Partner สำรวจพื้นที่ศักยภาพ และพื้นที่พร้อมพัฒนา 
Connect สมรรถนะ และ กรอบความคิดที่ต้องใช้เพื่อการเป็น HR Business Partner การมี HR Business Partner Mindset ในการทำงานปัจจุบัน 
Coaching แนวทางการปฏิบัติเพื่อนำกรอบความคิดใหม่ ไปใช้ในงานเดิม แนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็น HR Business Partner ที่ดี การวัดผลของตนเองเพื่อการเป็น HR Business Partner

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม
   การมองเห็นการทำงานของตนเองในปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงต่อยอดศักยภาพเดิมให้เข้ากับบทบาทหน้าที่ใหม่นั้น จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่บทบาทหน้าที่ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกิดความขัดแย้งในตนเองน้อยที่สุด

แนวทางการฝึกอบรม
 Facilitative Coaching Process
Training and Group Coaching
Mutual Learning

ตัวอย่างกิจกรรม
กิจกรรมกลุ่ม dialogue
จกรรม working group by case studyผ่านหลักการศิลปะบำบัด 
กิจกรรม career coaching ผ่านชุดคำถาม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ทีมพัฒนาบุคลากรในองค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม