หลักสูตรฝึกอบรม HR Roles as a Coach Agent - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม HR Roles as a Coach Agent

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

(วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   HRD (Human Resource Development) คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากที่สุดซึ่งทำหน้าที่ ความพร้อมของการพัฒนาด้วยหลักสูตรต่างๆ และเทคนิคต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ บุคลากรไม่ยอมพัฒนาตัวเองเท่าที่ควร หรือชอบเรียนรู้ตามสไตล์ของตนเอง ทำให้ความรู้ต่างๆ ที่เติมเข้าไป ไม่เท่ากับศักยภาพที่พนักงานแสดงออกมาใช้กับการทำงานในหน้าที่ของตัวเอง
   การที่บุคลากรยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ คงขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ความกลัว, ข้ออ้างต่างๆ,เป้าหมายไม่ชัดเจน, การมีทัศนคติเชิงลบ กับเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น แต่ไม่จะเป็นเพราะสาเหตุใดก็ตาม ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของ HRD จะต้องหาวิธีการที่จะช่วยดึงศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้น ออกมาใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางขององค์กรได้ 
   ถือเป็นภารกิจที่ท้าทายของ HRD ที่จะต้องทำให้บุคลากรขององค์กรต้องเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ โค้ช เป็น เครื่องมือที่สำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาและดึงศักยภาพของบุคลากรได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ HRD จะต้องรู้จักหลักการโค้ช รวมทั้ง การเป็น Coach Agent ที่จะต้องคอยช่วยเหลือและเชื่อมโยงระหว่างความคาดหวังของผู้บริหาร และความต้องการของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง คอยส่งเสริมและสนับสนุนในแต่ละกระบวนการโค้ช อันจะช่วยทำให้องค์กร สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. ทำให้ HRD เห็นประโยชน์ในบทบาทของตัวเองที่เป็นโค้ช ขององค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที 
2. ทำให้ HRD เข้าใจบทบาทของการเป็น Coach Agent ที่จะทำหน้าที่เชื่อมโยงความคาดหวังของผู้บริหารและความต้องการของพนักงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. ทำให้ HRD เข้าใจถึงกระบวนการในการพัฒนาบุคลการด้วยการโค้ช โดยมุ่งเน้นที่ให้บุคลากรต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้วยตัวของเขาเอง โดยมี HRD เป็นพี่เลี้ยงและเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการนี้

ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ เรื่องการโค้ช การเลือกโค้ชภายนอก และเป็นผู้ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการโค้ช รวมทั้งการเป็น Coach Agent ที่จะช่วยให้กระบวนการโค้ชภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 บทบาท ของ HRDกับการพัฒนาองค์กร
       ภารกิจที่สำคัญของ HRD 
       อุปสรรค / ข้อจำกัดของแผนการพัฒนาบุคลากร
       ทำอย่างไรจึงจะทำให้แผนการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร Coaching เครื่องมือที่สำคัญของ HRD ในการพัฒนาคนในองค์กร
       แนวคิดเกี่ยวกับ Coaching
       ทักษะที่สำคัญของ HRD ในการเป็นโค้ช 

Role Play การฝึกการเป็นโค้ช 
เรียนรู้ ทักษะการฝึก ถาม ฟัง สะท้อนกลับ 

รู้จักกระบวนการโค้ช และลักษณะการโค้ชแต่ละประเภทเพื่อเข้าใจ และเลือกโค้ชได้อย่างเหมาะสม
       การนำ Coaching มาใช้ในองค์กรเมื่อใด
       ประเภทของการ Coaching 
       การสร้างโค้ช และการเลือกโค้ช

บทบาท HRD กับการเป็น Coach Agent ภายในองค์กร
       HRD กับการเป็น Coach
       การสร้าง Coach ภายในองค์กร 
       หน้าที่ของ Coach Agent

Case Study : การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชภายในองค์กร 
Work Shop : การสร้าง Coaching Clinic เพื่อใช้ร่วมกับแผนการพัฒนาบุคลากรของ HRD

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม
 มองเห็นประโยชน์ในบทบาทของการเป็นโค้ช 
 เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น 
 สามารถผลักดันแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น 
 รู้จักโค้ชมืออาชีพ และการเลือกโค้ชให้เหมาะสมกับบุคลากรภายในองค์กร 
 นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติได้จริงและทันที

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง 
 วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching , Group Coaching และ Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นโค้ชที่แท้จริง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลือกโค้ชภายนอกองค์กร 
 การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเขียน รูปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม