หลักสูตรฝึกอบรม HRD คุณคือ โค้ชขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(HRD You are the Coach)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Coaching / HRD คุณคือ โค้ชขององค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

 “คุณสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่หรือยัง ลองเป็นโค้ชให้กับตัวเองดูสิ... แล้วคุณจะอยากเป็นโค้ชให้ผู้อื่นมาก”

หลักการและเหตุผล
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากที่สุดคือ HRD (Human Resource Development) ซึ่งมีเจตนาที่ดีและจัดแตรียมความพร้อมของการพัฒนาด้วยหลักสูตรต่างๆ ,กิจกรรมมากมายและโครงการที่เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ปัญหาคือ บุคลากรไม่ยอมพัฒนาตัวเองเท่าที่ควร ทำให้สิ่งที่ใส่เข้าไป ไม่เท่ากับศักยภาพที่พนักงานส่งออกมาใช้กับการทำงานในหน้าที่ของตัวเอง 
การที่บุคลากรยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ คงขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ความกลัว, ข้ออ้างต่างๆ,เป้าหมายไม่ชัดเจน, การมีทัศนคติเชิงลบ กับเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น แต่ไม่จะเป็นเพราะสาเหตุใดก็ตาม หาก HRD สามารถที่จะเข้าใจ และ/หรือทำให้เข้าใจและอยากเปลียนแปลงตัวเอง ด้วย บทบาทการเป็นโค้ช ของ HRD ย่อมจะทำให้เขาพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวของเขาเอง และส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
HRD ขององค์กรที่สามบทบาทโค้ชกับพนักงานทุกท่าน เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรใด้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ จะทำให้เกิดความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของนโยบายของบริษัทโดยผ่านแผนการพัฒนาบุคลากรของ HRD ทำให้ตอบรับแผนการพัฒนาที่องค์กรจัดไว้ให้ด้วยดี มีความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันกับองค์กรมองเห็นองค์กรในด้านดีๆมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 ทำให้ HRD เห็นประโยชน์ในบทบาทของตัวเองที่เป็นโค้ช ขององค์กร
 เพื่อให้บุคลากรสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที
ทำให้ HRD เรียนรู้เทคนิคการจูงใจและการกระตุ้นให้ผู้อื่นยอมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวของเขาเอง
ทำให้ภาพลักษณ์ของ HRD ในสายตาของบุคลากรคือ ผู้ที่ช่วยเหลือให้เขาเติบโตและมีความสุขกับองค์กร ในฐานะที่เป็นโค้ชให้กับเขาในเรื่องการพัฒนาตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
HRD หน่วยงานสำคัญขององค์กร
       ภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ HRD
       อุปสรรค / ข้อจำกัดของแผนพัฒนาบุลากร
       การพัฒนาเป็นเรื่องดี....แต่พนักงานมำไมไม่พัฒนา
       ทำอย่างไรให้แผนการพัฒนามใด้ผลตามเป้าหมาย

โค้ช...บุคลากรที่ทำให้ผู้อื่นใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่
       ทำไมคนจึงใช้ศักยภาพไม่เต็มที่
       ความเข้าใจผู้อื่นหัวใจสำคัญของโค้ช
       โค้ชช่วยผู้อื่นให้มีพลังมากขึ้น
       ภาวะผู้นำของโค้ช

HRD...ในบทบาทของการเป็นโค้ช
       เข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
       เรียนรู้ความต้องการของบุคลากร พัฒนาเขาโดยให้เขาพัฒนาตัวเอง
       แก้ไขช่องว่างภายในองค์กรด้วยบทบาทโค้ช

คุณคือ โค้ชขององค์กร
       กำหนดบทบาทของตัวเองใหม่
       พัฒนาคุณสมบัติของโค้ชที่ดี
       สร้างเทคนิคการจูงใจด้วยตัวเอง
       ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
       คุณจะมีความสุขเมื่อคุณเป็นโค้ช


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง 
วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching, Group Coaching และ Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นโค้ชที่แท้จริง 
การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเขียน รูปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : HRDการพัฒนาบุคลากรทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น