หลักสูตรฝึกอบรม HRD ในฐานะโค้ชและที่ปรึกษาขององค์กร - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม HRD ในฐานะโค้ชและที่ปรึกษาขององค์กร

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) มีความสำคัญในการให้ความดูแล ส่งเสริมช่วยเหลือ ชี้แนะ และพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความสุขที่อยู่ในองค์กรช่วยกระตุ้นให้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ในฐานะโค้ช (Coach) และคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำให้บุคลากรแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวของเขาเองโดยใช้เทคนิค Counselling และการให้คำปรึกษาโดยตรงด้วยการให้คำปรึกษา (consulting) จึงต้องพัฒนาให้ HRD มีความสามารถในหลายๆ ด้าน 
หลักการพัฒนาและช่วยเหลือให้บุคลากรมีความสามารถในการดึงศักยภาพและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ด้วยเทคนิคที่สำคัญ 4 เรื่องคือ
       การดึงศักยภาพบุคลากร (Coaching)
       การทำให้บุคลากรเข้าใจปัญหาของตัวเอง (Counselling)
       การให้คำปรึกษาโดยตรง (Consulting)
       การช่วยเหลือ ดูแล แนะนำ (Mentoring) 
การพัฒนาให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) มีทักษะในเรื่องดังกล่าวแล้ว ย่อมสามารถทำให้การช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาบุคลากร เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการดูแลพนักงานแบบครบวงจร ไม่ว่าพนักงานจะเกิดประเด็นปัญหาใดๆ ก็ตาม เพราะเทคนิควิธีการต่างๆ นั้นสามารถแก้ไขอาการต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เมื่อสามารถช่วยเหลือพนักงานได้ในทุกกรณี ก็จะสามารถ ธำรงรักษาพนักงานไว้ได้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถลดต้นทุนในการดำเนินการสรรหาพนักงานใหม่ได้อย่างถาวร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ทีมงาน HRD ขององค์กรได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการ Coaching and Counselling ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร 
เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียน สามารถนำแนวทางที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในทันทีหลังการฝึกอบรมเสร็จ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างเครื่องมือการพัฒนาและให้คำปรึกษาบุคลากรด้วย Style ที่เป็นของผู้เรียนเอง ทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : หลักการโค้ชและทักษะการโค้ชชิ่ง
เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโค้ชและการโค้ชชิ่ง
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
       ความหมายเกี่ยวกับการโค้ชงาน (Coaching)
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนแต่ละประเภท
       Workshop :สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
การให้คำปรึกษา ชี้แนะ และช่วยเหลือในฐานะ HRD
       Coaching V.S. Counselling
     
 Coaching V.S. Counselling V.S. Consulting
     
 Coaching and Mentoring
     
 เทคนิคการผสมแนวทางการให้การช่วยเหลือประเภทต่างๆ 
     
 Workshop : การสร้างแนวทางการให้คำปรึกษาของตัวเอง
     
 Role Playing : การพัฒนาทักษะ Coaching and Mentoring
     
 Role Playing : การพัฒนาทักษะ Counselling and Consulting
การพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
     
 การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
     
 การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
     
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication & Connection)
     
 การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
     
 กิจกรรมย่อย : การใช้คำถามประเภทต่างๆ
     
 กิจกรรมย่อย :การรับฟังเชิงรุก
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       คุณปฏิบัติอย่างไรเมื่อพนักงานมีลักษณะปัญหาดังนี้
     
 เทคนิคการจับประเด็นปัญหาของพนักงาน
     
 กรอบทางความคิดของพนักงานที่ควรรู้
     
 การเข้าใจเบื้องหลังพฤติกรรมของพนักงาน
     
 Workshop : เทคนิคการเข้าใจพนักงานให้ถูกต้อง
     
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

Day II: การประยุกต์ใช้การ Coaching&Counselling
การสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบ้านที่นำไปฝึกฝน
       เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ Coaching and Counselling
     
 สรุปประเด็นสำคัญที่ได้เรียนรู้
     
 การให้คำชี้แนะเพิ่มเติมจาก Master Coach (Clinic)
     
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เทคนิคการสร้างเครื่องมือการ Coaching and Counsellingของตัวเอง
       การกำหนดเป้าหมายก่อนดำเนินการ (Goal Setting)
       การดำเนินการด้วยคำสำคัญ (Key Words)
       การดำเนินการด้วยรูปภาพ (Model)
       การดำเนินการด้วยเรื่องเล่า หนังสือ น่าสนใจ
       Workshop : สร้างเครื่องมือของตัวเอง
      Role Playing: การให้คำปรึกษาด้วยแนวทาง Coaching and Counselling

การประยุกต์ใช้กับกิจกรรมกลุ่ม (Group Coaching and Counselling)
      หลักการของ Group Coaching and Counselling
       กระบวนการดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม
      บทบาทสำคัญของผู้เป็นโค้ชและที่ปรึกษา
       ประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมกลุ่ม
      Role Playing : ดำเนินการ Group Coaching and Counsellingด้วยตัวเอง

สรุปแนวความคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
      การประยุกต์ใช้กับการฝึกอบรม (Training and Group Coaching)
      การดำเนินการแบบ 1:1 Coaching and Counselling
      การดำเนินการกลุ่ม (Group Coaching and Counselling)
       การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตร HRD ในฐานะโค้ชและที่ปรึกษาขององค์กร หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching วันแรกเรียนรู้เรื่องหลักการโค้ชและทักษะการโค้ชชิ่ง และการให้คำปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือในฐานะ HRD ต่อมาวันที่สองเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้การ Coaching and Counselling และการสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบ้านที่นำไปฝึกฝน พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร