หลักสูตรฝึกอบรม HRD ในฐานะโค้ชและที่ปรึกษาขององค์กร - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม HRD ในฐานะโค้ชและที่ปรึกษาขององค์กร

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) มีความสำคัญในการให้ความดูแล ส่งเสริมช่วยเหลือ ชี้แนะ และพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความสุขที่อยู่ในองค์กรช่วยกระตุ้นให้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ในฐานะโค้ช (Coach) และคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำให้บุคลากรแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวของเขาเองโดยใช้เทคนิค Counselling และการให้คำปรึกษาโดยตรงด้วยการให้คำปรึกษา (consulting) จึงต้องพัฒนาให้ HRD มีความสามารถในหลายๆ ด้าน 
หลักการพัฒนาและช่วยเหลือให้บุคลากรมีความสามารถในการดึงศักยภาพและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ด้วยเทคนิคที่สำคัญ 4 เรื่องคือ
       การดึงศักยภาพบุคลากร (Coaching)
       การทำให้บุคลากรเข้าใจปัญหาของตัวเอง (Counselling)
       การให้คำปรึกษาโดยตรง (Consulting)
       การช่วยเหลือ ดูแล แนะนำ (Mentoring) 
การพัฒนาให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) มีทักษะในเรื่องดังกล่าวแล้ว ย่อมสามารถทำให้การช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาบุคลากร เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการดูแลพนักงานแบบครบวงจร ไม่ว่าพนักงานจะเกิดประเด็นปัญหาใดๆ ก็ตาม เพราะเทคนิควิธีการต่างๆ นั้นสามารถแก้ไขอาการต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เมื่อสามารถช่วยเหลือพนักงานได้ในทุกกรณี ก็จะสามารถ ธำรงรักษาพนักงานไว้ได้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถลดต้นทุนในการดำเนินการสรรหาพนักงานใหม่ได้อย่างถาวร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ทีมงาน HRD ขององค์กรได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการ Coaching and Counselling ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร 
เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียน สามารถนำแนวทางที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในทันทีหลังการฝึกอบรมเสร็จ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างเครื่องมือการพัฒนาและให้คำปรึกษาบุคลากรด้วย Style ที่เป็นของผู้เรียนเอง ทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : หลักการโค้ชและทักษะการโค้ชชิ่ง
เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโค้ชและการโค้ชชิ่ง
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
       ความหมายเกี่ยวกับการโค้ชงาน (Coaching)
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนแต่ละประเภท
       Workshop :สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
การให้คำปรึกษา ชี้แนะ และช่วยเหลือในฐานะ HRD
       Coaching V.S. Counselling
     
 Coaching V.S. Counselling V.S. Consulting
     
 Coaching and Mentoring
     
 เทคนิคการผสมแนวทางการให้การช่วยเหลือประเภทต่างๆ 
     
 Workshop : การสร้างแนวทางการให้คำปรึกษาของตัวเอง
     
 Role Playing : การพัฒนาทักษะ Coaching and Mentoring
     
 Role Playing : การพัฒนาทักษะ Counselling and Consulting
การพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
     
 การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
     
 การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
     
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication & Connection)
     
 การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
     
 กิจกรรมย่อย : การใช้คำถามประเภทต่างๆ
     
 กิจกรรมย่อย :การรับฟังเชิงรุก
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       คุณปฏิบัติอย่างไรเมื่อพนักงานมีลักษณะปัญหาดังนี้
     
 เทคนิคการจับประเด็นปัญหาของพนักงาน
     
 กรอบทางความคิดของพนักงานที่ควรรู้
     
 การเข้าใจเบื้องหลังพฤติกรรมของพนักงาน
     
 Workshop : เทคนิคการเข้าใจพนักงานให้ถูกต้อง
     
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

Day II: การประยุกต์ใช้การ Coaching&Counselling
การสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบ้านที่นำไปฝึกฝน
       เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ Coaching and Counselling
     
 สรุปประเด็นสำคัญที่ได้เรียนรู้
     
 การให้คำชี้แนะเพิ่มเติมจาก Master Coach (Clinic)
     
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เทคนิคการสร้างเครื่องมือการ Coaching and Counsellingของตัวเอง
       การกำหนดเป้าหมายก่อนดำเนินการ (Goal Setting)
       การดำเนินการด้วยคำสำคัญ (Key Words)
       การดำเนินการด้วยรูปภาพ (Model)
       การดำเนินการด้วยเรื่องเล่า หนังสือ น่าสนใจ
       Workshop : สร้างเครื่องมือของตัวเอง
      Role Playing: การให้คำปรึกษาด้วยแนวทาง Coaching and Counselling

การประยุกต์ใช้กับกิจกรรมกลุ่ม (Group Coaching and Counselling)
      หลักการของ Group Coaching and Counselling
       กระบวนการดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม
      บทบาทสำคัญของผู้เป็นโค้ชและที่ปรึกษา
       ประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมกลุ่ม
      Role Playing : ดำเนินการ Group Coaching and Counsellingด้วยตัวเอง

สรุปแนวความคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
      การประยุกต์ใช้กับการฝึกอบรม (Training and Group Coaching)
      การดำเนินการแบบ 1:1 Coaching and Counselling
      การดำเนินการกลุ่ม (Group Coaching and Counselling)
       การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตร HRD ในฐานะโค้ชและที่ปรึกษาขององค์กร หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching วันแรกเรียนรู้เรื่องหลักการโค้ชและทักษะการโค้ชชิ่ง และการให้คำปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือในฐานะ HRD ต่อมาวันที่สองเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้การ Coaching and Counselling และการสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบ้านที่นำไปฝึกฝน พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ