Advance Course HRD ในฐานะโค้ชและที่ปรึกษาขององค์กร

หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Coaching / HRD ในฐานะโค้ชและที่ปรึกษาขององค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) มีความสำคัญในการให้ความดูแล ส่งเสริมช่วยเหลือ ชี้แนะ และพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความสุขที่อยู่ในองค์กรช่วยกระตุ้นให้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ในฐานะโค้ช (Coach) และคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำให้บุคลากรแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวของเขาเองโดยใช้เทคนิค Counsellingและการให้คำปรึกษาโดยตรงด้วยการให้คำปรึกษา (consulting) จึงต้องพัฒนาให้HRD มีความสามารถในหลายๆ ด้าน 
หลักการพัฒนาและช่วยเหลือให้บุคลากรมีความสามารถในการดึงศักยภาพและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ด้วยเทคนิคที่สำคัญ 4 เรื่องคือ...
       การดึงศักยภาพบุคลากร (Coaching)
       การทำให้บุคลากรเข้าใจปัญหาของตัวเอง (Counselling)
       การให้คำปรึกษาโดยตรง (Consulting)
       การช่วยเหลือ ดูแล แนะนำ (Mentoring) 
การพัฒนาให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) มีทักษะในเรื่องดังกล่าวแล้ว ย่อมสามารถทำให้การช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาบุคลากร เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการดูแลพนักงานแบบครบวงจร ไม่ว่าพนักงานจะเกิดประเด็นปัญหาใดๆ ก็ตาม เพราะเทคนิควิธีการต่างๆ นั้นสามารถแก้ไขอาการต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เมื่อสามารถช่วยเหลือพนักงานได้ในทุกกรณี ก็จะสามารถ ธำรงรักษาพนักงานไว้ได้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถลดต้นทุนในการดำเนินการสรรหาพนักงานใหม่ได้อย่างถาวร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ทีมงาน HRD ขององค์กรได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการ Coaching Counsellingได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร 
เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียน สามารถนำแนวทางที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในทันทีหลังการฝึกอบรมเสร็จ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างเครื่องมือการพัฒนาและให้คำปรึกษาบุคลากรด้วย Style ที่เป็นของผู้เรียนเอง ทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : หลักการโค้ชและทักษะการโค้ชชิ่ง
เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโค้ชและการโค้ชชิ่ง
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
       ความหมายเกี่ยวกับการโค้ชงาน (Coaching)
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนแต่ละประเภท
       Workshop :สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
การให้คำปรึกษา ชี้แนะ และช่วยเหลือในฐานะ HRD
       Coaching V.S. Counselling
     
 Coaching V.S. Counselling V.S. Consulting
     
 Coaching & Mentoring
     
 เทคนิคการผสมแนวทางการให้การช่วยเหลือประเภทต่างๆ 
     
 Workshop : การสร้างแนวทางการให้คำปรึกษาของตัวเอง
     
 Role Playing : การพัฒนาทักษะ Coaching & Mentoring
     
 Role Playing : การพัฒนาทักษะ Counselling& Consulting
การพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
     
 การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
     
 การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
     
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication & Connection)
     
 การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
     
 กิจกรรมย่อย : การใช้คำถามประเภทต่างๆ
     
 กิจกรรมย่อย :การรับฟังเชิงรุก 
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       คุณปฏิบัติอย่างไรเมื่อพนักงานมีลักษณะปัญหาดังนี้ 
     
 เทคนิคการจับประเด็นปัญหาของพนักงาน
     
 กรอบทางความคิดของพนักงานที่ควรรู้ 
     
 การเข้าใจเบื้องหลังพฤติกรรมของพนักงาน 
     
 Workshop : เทคนิคการเข้าใจพนักงานให้ถูกต้อง
     
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง 

Day II: การประยุกต์ใช้การ Coaching&Counselling
การสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบ้านที่นำไปฝึกฝน
       เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ Coaching &Counselling
     
 สรุปประเด็นสำคัญที่ได้เรียนรู้
     
 การให้คำชี้แนะเพิ่มเติมจาก Master Coach (Clinic)
     
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เทคนิคการสร้างเครื่องมือการ Coaching&Counsellingของตัวเอง
       การกำหนดเป้าหมายก่อนดำเนินการ (Goal Setting)
       การดำเนินการด้วยคำสำคัญ (Key Words)
       การดำเนินการด้วยรูปภาพ (Model)
       การดำเนินการด้วยเรื่องเล่า หนังสือ น่าสนใจ
       Workshop : สร้างเครื่องมือของตัวเอง
       Role Playing: การให้คำปรึกษาด้วยแนวทาง Coaching &Counselling

การประยุกต์ใช้กับกิจกรรมกลุ่ม (Group Coaching&Counselling)
       หลักการของ Group Coaching &Counselling
       กระบวนการดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม
       บทบาทสำคัญของผู้เป็นโค้ช &ที่ปรึกษา
       ประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมกลุ่ม
       Role Playing : ดำเนินการ Group Coaching &Counsellingด้วยตัวเอง

สรุปแนวความคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
       การประยุกต์ใช้กับการฝึกอบรม (Training & Group Coaching)
       การดำเนินการแบบ 1:1 Coaching &Counselling
       การดำเนินการกลุ่ม (Group Coaching &Counselling)
       การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : HRDนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น