หลักสูตรฝึกอบรม Ho-Ren-So หลักการทำงานเพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทีมเวิร์ค แบบญี่ปุ่น - หลักสูตร 1 วัน
(Ho-Ren-So : The Principle of Japanese Teamwork for Efficiency and Effectively)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Ho-Ren-So หลักการทำงานเพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทีมเวิร์ค แบบญี่ปุ่น (Ho-Ren-So : The Principle of Japanese Teamwork for Efficiency and Effectively)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในการทำงานในโรงงานหรือในบริษัทของญี่ปุ่น เรามักจะได้รับคำแนะนำหรือการสั่งสอนให้ทำงาน แบบ On the Job Training อยู่เป็นประจำ และมักจะได้ยินคำว่า Ho-Ren-So อยู่บ่อยครั้ง โดยความหมายตามตัวอักษรของ Ho Ren และ So ไม่ยากที่จะจำ และแปลความหมาย แต่ Ho-Ren-So ไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดที่สวยหรู หรือคำพูดเพื่อให้จำง่าย แต่มันเป็นคำย่อของวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่น ที่แตกแยกย่อยออกเป็นหลักการต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานของการผลิตและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และคงไว้ซ่งความยั่งยืนของคนญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการทำงานแบบญี่ปุ่น
2. สามารถนำหลักการ Ho-Ren-So มาใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าในการทำงานข้ามวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Module 1: วัฒนธรรมการต่อสู้และการทำงานขอคนญี่ปุ่น
     อบรม สัมมนา 1. ประวัติศาสตร์การสร้างชาติของประเทศญี่ปุ่น
     อบรม สัมมนา 2. ญี่ปุ่นในยุคอุตสาหกรรม บทเรียนจากประวัติศาสตร์สู่ยุคการทำงานเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอด
     อบรม สัมมนา 3. คุณธรรม จริยธรรม ความเข้มงวด และความรับผิดชอบในการทำงานแบบญี่ปุ่น
Module 2: หลักการแห่ง Ho Ren So และการต่อยอด
     อบรม สัมมนา 1. Ho-Ren-So คืออะไร ทำไมต้องมี Ho-Ren-So
     อบรม สัมมนา 2. เทคนิคการรายงาน (Ho)
     อบรม สัมมนา 3. เทคนิคการประสานงานและการสื่อสาร (Ren)
     อบรม สัมมนา 4. เทคนิคการขอคำแนะนำ การปรึกษาหารือ และการตัดสินใจ (So)
     อบรม สัมมนา 5. จาก Ho-Ren-So สู่ 5 ส และ หยุด-เรียก-รอ
     อบรม สัมมนา 6. แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) แบบ Ho-Ren-So โดยใช้กระดาษ A3 Form

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop การฝึกหัดให้เขียนแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ของงานของผู้เข้าอบรมในปัจจุบัน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนเป็นนักเรียนเก่าญี่ปุ่น รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำหลายแห่ง รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญแปลหนังสือการทำงานแบบญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทย การฝึกอบรมจึงเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม