คอร์สฝึกอบรม How to deal with your staff

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / How to deal with your staff

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของพนักงานให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวบุคคล ทีมงาน และองค์กรในระระยาว ดังนั้น ผู้ที่เหมาะสมกับบทบาทนี้ย่อมต้องเป็น หัวหน้างาน (Line Manager) ของแต่ละหน่วยงาน เพราะมีความเข้าใจและใกล้ชิดบุคลากรมากที่สุด
การสื่อสารที่ดี รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น (Empathic Communication) ทำให้ผู้จัดการสามารถบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการสื่อสารโน้มน้าวและจูงใจให้ทีมงานสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีได้ด้วยความเต็มใจการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการเชื่อมโยงคุณค่าของบุคคล (Personal Value) ให้สอดคล้องกับคุณค่าของทีม (Team Value) และปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร (Core Value) ก็จะทำให้พนักงานมีความสุข เกิดความผูกพันในองค์กร (Engagement)


การบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกัน (Collaboration) โดยการใช้ทักษะการเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Negotiation Skill) เพื่อสร้างสมดุลบนข้อจำกัดของคู่เจรจาผ่านการสนทนา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คมากขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีการตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารบุคลากรให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะ Line Management ที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรโดยตรง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกันกับทีมได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการทำงานที่ดีและทำให้ทีมงานเกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คในฐานะผู้นำสร้างทีมเวิร์ค....ทีมในฝัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการเจรจาต่อรองและลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในฐานะผู้จัดการ
       การคัดเลือกและว่าจ้างบุคลากร (Recruiting)
       การรักษาบุคลากรที่ดีไว้ (Personal Management)
       การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Giving Feedback)
       กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมาย (Personal & HR Development)
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของตัวเอง
การสื่อสารที่ดี รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น (Empathic Communication)
       การเข้าใจตัวเอง (Self-Awareness) ด้วยคำถามง่ายๆ
       แก่นสำคัญของการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น
       เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวและจูงใจ (Impactful Communication)
       เทคนิคการอ่านและจับประเด็นของข้อมูล (Skimming Reading)
       เทคนิคการเขียนและการนำเสนอให้โดนใจ (Writing for Presentation)
       กิจกรรม : สร้างเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
การทำงานเป็นทีมร่วมกันสู่ความสำเร็จ (Team Collaboration)
       ผู้นำสร้างทีมเวิร์ค.....ทีมในฝัน (Team Building)
       หลักการทำงานร่วมกันที่ดี (Coordinate & Collaboration)
       องค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม
       เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมให้ยั่นยืน (Relationship Building)
       กิจกรรม : หลักการทำงานเป็นทีมร่วมกัน
การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์
       ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
       หลักการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
       หลักการเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์
       การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม
       Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : StaffsDealManagement

แสดงความคิดเห็น