หลักสูตรฝึกอบรม How to deal with your staff - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม How to deal with your staff

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของพนักงานให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวบุคคล ทีมงาน และองค์กรในระระยาว ดังนั้น ผู้ที่เหมาะสมกับบทบาทนี้ย่อมต้องเป็น หัวหน้างาน (Line Manager) ของแต่ละหน่วยงาน เพราะมีความเข้าใจและใกล้ชิดบุคลากรมากที่สุด
การสื่อสารที่ดี รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น (Empathic Communication) ทำให้ผู้จัดการสามารถบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการสื่อสารโน้มน้าวและจูงใจให้ทีมงานสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีได้ด้วยความเต็มใจการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการเชื่อมโยงคุณค่าของบุคคล (Personal Value) ให้สอดคล้องกับคุณค่าของทีม (Team Value) และปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร (Core Value) ก็จะทำให้พนักงานมีความสุข เกิดความผูกพันในองค์กร (Engagement)


การบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกัน (Collaboration) โดยการใช้ทักษะการเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Negotiation Skill) เพื่อสร้างสมดุลบนข้อจำกัดของคู่เจรจาผ่านการสนทนา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คมากขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีการตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารบุคลากรให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะ Line Management ที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรโดยตรง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกันกับทีมได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการทำงานที่ดีและทำให้ทีมงานเกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คในฐานะผู้นำสร้างทีมเวิร์ค....ทีมในฝัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการเจรจาต่อรองและลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในฐานะผู้จัดการ
       การคัดเลือกและว่าจ้างบุคลากร (Recruiting)
       การรักษาบุคลากรที่ดีไว้ (Personal Management)
       การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Giving Feedback)
       กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมาย (Personal & HR Development)
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของตัวเอง
การสื่อสารที่ดี รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น (Empathic Communication)
       การเข้าใจตัวเอง (Self-Awareness) ด้วยคำถามง่ายๆ
       แก่นสำคัญของการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น
       เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวและจูงใจ (Impactful Communication)
       เทคนิคการอ่านและจับประเด็นของข้อมูล (Skimming Reading)
       เทคนิคการเขียนและการนำเสนอให้โดนใจ (Writing for Presentation)
       กิจกรรม : สร้างเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
การทำงานเป็นทีมร่วมกันสู่ความสำเร็จ (Team Collaboration)
       ผู้นำสร้างทีมเวิร์ค.....ทีมในฝัน (Team Building)
       หลักการทำงานร่วมกันที่ดี (Coordinate & Collaboration)
       องค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม
       เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมให้ยั่นยืน (Relationship Building)
       กิจกรรม : หลักการทำงานเป็นทีมร่วมกัน
การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์
       ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
       หลักการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
       หลักการเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์
       การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม
       Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ