หลักสูตรฝึกอบรม ISO 45001 2018 Requirements - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ISO 45001 2018 Requirements

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
        จาก OHSAS 18001:2007 สู่ ISO 45001:2018 ในการจัดทำระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. จาก OHSAS 18001:2007 สู่ ISO 45001:2018 การจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018
2. สามารถดำเนินการการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018อย่างเป็นระบบ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ขอบเขต
2. อ้างอิง
3. ศัพท์ และคำจำกัดความ
4. บริบทขององค์กร
        4.1 การเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร
        4.2 การเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
        4.3 การพิจารณากำหนดขอบข่ายของระบบการจัดการฯ
        4.4 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. ความเป็นผู้นำ และ ความมีส่วนร่วมของพนักงาน
        5.1 ความเป็นผู้นำ และ ความมุ่งมั่น
        5.2 นโยบาย OH&S
        5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร
        5.4 การให้คำปรึกษา และความมีส่วนร่วมในงาน
6. การวางแผน
        6.1 การปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยง และโอกาส
              6.1.1 บททั่วไป
              6.1.2 การชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
                          6.1.2.1 การชี้บ่งอันตราย
                          6.1.2.2 การประเมินความเสี่ยง OH&S และความเสี่ยงอื่นๆ ต่อระบบการจัดการ OH&S
                          6.1.2.3 การประเมินโอกาสด้าน OH&S และโอกาสอื่นๆ ของระบบการจัดการ OH&S
              6.1.3 การพิจารณาข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ
              6.1.4 การวางแผนดำเนินการ
        6.2 วัตถุประสงค์และการวางแผนเพื่อบรรลุผล
        6.2.1 วัตถุประสงค์ OH&S
      6.2.2 การวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
7. ส่วนสนับสนุน
        7.1 ทรัพยากร
        7.2 ความสามารถ
        7.3 ความตระหนัก
        7.4 การสื่อสาร
              7.4.1 บททั่วไป
              7.4.2 การสื่อสารภายใน
              7.4.3 การสื่อสารภายนอก
      7.5 ข้อมูลที่เป็นเอกสาร
              7.5.1 บททั่วไป
              7.5.2 การสร้าง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
              7.5.3 การควบคุมข้อมูลที่เป็นเอกสาร
8. การปฏิบัติการ
        8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติ
              8.1.1 บททั่วไป
              8.1.2 การกำจัดอันตราย และการลดความเสี่ยงด้าน OH&S
              8.1.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
              8.1.4 จัดซื้อจัดจ้าง
                  8.1.4.1 บททั่วไป
                  8.1.4.2 ผู้รับเหมา
                    8.1.4.3 การจัดจ้างภายนอก
        8.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
9. การประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงาน
        9.1 การเฝ้าระวัง, ตรวจวัด, วิเคราะห์ และประเมินผลสมรรถนะ
              9.1.1 บททั่วไป
              9.1.2 การประเมินความสอดคล้อง
        9.2 การตรวจติดตามภายใน
              9.2.1 บททั่วไป
              9.2.2 กระบวนการตรวจติดตามภายใน
      9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
10. การปรับปรุง
        10.1 บททั่วไป
        10.2 อุบัติการณ์, สิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข
        10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม