หลักสูตรฝึกอบรม ISO 50001:2018 Energy Management System-Requirement - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ISO 50001:2018 Energy Management System-Requirement

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  ระบบ ISO 50001 :2018 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงานพลังงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในธุรกิจที่ใช้กับทุกิจกรรมขององค์กร ล้วนต้องการใช้พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองไม่ว่าจะด้านการผลิตสินค้าหรือบริการ การใช้พลังงานจึงจำเป็นต้องมีบริหารจัดการที่ดี การนำระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมาตรฐานฉบับใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์บริบทองค์กรที่เกี่ยวด้านลังงาน และความเป็นผู้นำของผู้บริหารเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนบนมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
  พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน ดูแลระบบมาตรฐาน ISO 14001 :2015 และ ISO 9001:2015

วัตถุประสงค์
1. การระบุข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 50001:2018
2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนและเข้าใจความหมายข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018
3. เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานการจัดการพลังงานฉบับใหม่

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการพลังงานจาก ISO 50001:2011 สู่มาตรฐานใหม่ ISO 50001 : 2018
อบรม สัมมนา การกำหนดโครงสร้างองค์กร และแผนการบริหารเชิงกระบวนการ
   - 1. ขอบข่าย (Scope)
   - 2. มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)
   - 3. คำศัพท์และนิยาม (Terms and definitions)
          3.1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
          3.2 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับระบบการจัดการ
          3.3 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด
          3.4 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสมรรถนะ
          3.5 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพลังงาน
   - 4. บริษัทขององค์กร (Context of the organization)
          4.1 ความเข้าใจองค์กร และบริบทองค์กร
          4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
          4.3 การกำหนดขอบข่ายของระบบการจัดการพลังงาน
          4.4 ระบบการจัดการด้านพลังงาน
   - 5. ความเป็นผู้นำ (Leadership)
          5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น
          5.2 นโยบายด้านพลังงาน
          5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร
   - 6. การวางแผน
          6.1 การปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส
          6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ เป้าหมายด้านพลังงาน และแผนงานเพื่อให้บรรลุ
          6.3 การทบทวนด้านพลังงาน
          6.4 ดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
          6.5 ฐานพลังงานอ้างอิง
          6.6 การวางแผนสำหรับการรวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน
   - 7. การสนับสนุน
          7.1 ทรัพยากร
          7.2 ความสามารถ
          7.3 ความตระหนัก
          7.4 การสื่อสาร
          7.5 เอกสารสารสนเทศ
   - 8. การดำเนินงาน
          8.1 การวางแผน และการดำเนินงาน
          8.2 การออกแบบ
          8.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
   - 9. การประเมินสมรรถนะ
          9.1 การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน และระบบ EnMs
          9.2 การตรวจประเมินภายใน
          9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร
   - 10. การปรับปรุง
          10.1 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข
          10.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop ถาม-ตอบ
6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม