หลักสูตรฝึกอบรม ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
  หลักสูตรนี้เน้นให้ QMR และผู้ช่วย QMR ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการดูแลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 V.2015 เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายและให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ดังนั้น QMR และผู้ช่วย QMR จำเป็นต้องรู้และสามารถบริหารจัดการระบบ เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะตามมาในอนาคต รวมถึงการดูแลระบบไม่ว่าจะมีการตรวจติดตามภายใน การเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ ซึ่งหลักสูตรจะทำให้คนที่เป็น QMR หรือผู้ที่กำลังจะเป็น QMR รวมถึงผู้ช่วยให้เข้าใจบทบาทและหลักเกณฑ์ในการขับเคลื่อนระบบระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กรได้อย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความเข้าใจ ในบทบาทและความรับผิดชอบในการเป็น QMR และคนที่กำลังจะเป็น QMR
2. เพื่อให้ QMR หรือที่เป็นผู้ช่วย QMR บริหารระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001 Version 2015 on)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหาร ISO 9001 Version 2015

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา 1. ใครคือ QMR ในความเข้าใจของคุณ !!
อบรม สัมมนา 2. บทบาทหน้าที่ของ QMR ต้องทำอะไรบ้าง
อบรม สัมมนา 3. แนวทางในการคัดเลือกคณะทำงาน (Select Core team)
อบรม สัมมนา 4. Workshop 1: บทบาทหน้าที่ของ QMR และการคัดเลือกคณะทำงาน
อบรม สัมมนา 5. ใครเป็นผู้จัดทำนโยบายคุณภาพขององค์กร และต้องมีความสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ
อบรม สัมมนา 6. การกำหนดวัตถุประสงค์และการตั้งเป้าหมายของระบบบริหารคุณภาพ
อบรม สัมมนา 7. การจัดทำแผนประจำปี และการขออนมัติงบประมาณ ( Plan & Budget)
อบรม สัมมนา 8. สาระสำคัญในการทำคุ๋มือบริหารคุณภาพ (Quality Manual)
อบรม สัมมนา 9. การทบทวน และอนัมัติ Procedure, WI ที่ QMR และผู้ช่วยต้องรู้
อบรม สัมมนา 10. Workshop 2 : การทบทวน Procedure, WI ที่ QMR และผู้ช่วยต้องรู้
อบรม สัมมนา 11. การทำ Audit Check lists สำหรับการตรวจสอบภายใน
อบรม สัมมนา 12. เมื่อมีการออก CAR และ PAR หน้าที่ QMR จะต้องทำอะไร
อบรม สัมมนา 13. การปิด CAR/PAR พิจารณาจากอะไร?
อบรม สัมมนา 14. Workshop 3 : QMR และผู้ช่วยในการดำเนินการตรวจติดตามภายใน
อบรม สัมมนา 15. การจัดประชุม Management Review และปิดประชุม
อบรม สัมมนา 16. การวางแผนของ QMR และผู้ช่วย ก่อนจะมีการตรวจสอบจากผู้ที่ออก Certified Body ต้องทำอย่างไร
อบรม สัมมนา 17. แนวทางการปฏิบัติจากการตรวจสอบจากองค์กรที่ออก Certified Body
อบรม สัมมนา 18. กรณีได้รับ CAR?PAR จากผู้ตรวจสอบจาก Certified Body จะต้องดำเนินการอะไรบ้าง
อบรม สัมมนา 19. การปิด CAR/PAR จากผู้ตรวจสอบจาก Certified Body เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
อบรม สัมมนา 20. Workshop 4: กิจกรรมการพัฒนาและรักษาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
อบรม สัมมนา 21. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop ถาม-ตอบ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม