หลักสูตรฝึกอบรม ISO14001:2015 and ISO45001:2018 Requirement and Internal Auditor - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ISO14001:2015 and ISO45001:2018 Requirement and Internal Auditor

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จากวิธีการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 19011
3. เพื่อให้การตรวจประเมินระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001 : 2018 ภายในองค์กร ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหาร ISO 14001:2015 & ISO 45001 : 2018

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. ข้อกำหนด ISO 14001:2015 & ISO 45001 : 2018
2. 1.ขอบข่าย
3. 2.มาตรฐานอ้างอิง
4. 3.คำศัพท์และนิยาม
5. 4.บริษัทขององค์กร
6. 5.ความเป็นผู้นำ
7. 6. การวางแผน
8. 7.การสนับสนุน
9. 8. การดำเนินงาน
10. 9.การประเมินสมรรถนะผลการดำเนินงาน
11. 10. การปรับปรุง
12. คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ “ System Audit
13. ประเภทของการตรวจประเมิน
14. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
15. บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
16. Workshop 1: กิจกรรมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน
17. วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามข้อกำหนดของ ISO 45001:2018
18. การวางแผนการตรวจประเมิน
19. การเตรียมการตรวจประเมิน
20. เทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐาน ในการตรวจประเมิน
21. การดำเนินการตรวจประเมิน
22. การเตรียมการในการตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)
23. การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
24. Workshop 2: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
25. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ISOISO 140001:2015Six sigma

แสดงความคิดเห็น