หลักสูตรฝึกอบรม ISO14001:2015 and ISO45001:2018 Requirement and Internal Auditor - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ISO14001:2015 and ISO45001:2018 Requirement and Internal Auditor

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จากวิธีการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 19011
3. เพื่อให้การตรวจประเมินระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001 : 2018 ภายในองค์กร ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหาร ISO 14001:2015 & ISO 45001 : 2018

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. ข้อกำหนด ISO 14001:2015 & ISO 45001 : 2018
2. 1.ขอบข่าย
3. 2.มาตรฐานอ้างอิง
4. 3.คำศัพท์และนิยาม
5. 4.บริษัทขององค์กร
6. 5.ความเป็นผู้นำ
7. 6. การวางแผน
8. 7.การสนับสนุน
9. 8. การดำเนินงาน
10. 9.การประเมินสมรรถนะผลการดำเนินงาน
11. 10. การปรับปรุง
12. คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ “ System Audit
13. ประเภทของการตรวจประเมิน
14. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
15. บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
16. Workshop 1: กิจกรรมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน
17. วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามข้อกำหนดของ ISO 45001:2018
18. การวางแผนการตรวจประเมิน
19. การเตรียมการตรวจประเมิน
20. เทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐาน ในการตรวจประเมิน
21. การดำเนินการตรวจประเมิน
22. การเตรียมการในการตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)
23. การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
24. Workshop 2: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
25. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม