หลักสูตรฝึกอบรม Improve Personal Productivity - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Improve Personal Productivity

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานของคนภายในองค์กร ซึ่งเราสามารถยกระดับผลิตภาพส่วนบุคคล (Personal Productivity) ได้โดยนำหลักการในเรื่อง 5 ส. และการจัดลำดับความสำคัญของงานเข้ามาประยุกต์ใช้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขัน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจแนวคิดในเรื่อง Personal Productivity
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการ 5 ส.
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจแนวคิดการจัดลำดับความสำคัญของงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของการแข่งขันในโลกธุรกิจ
การค้นหา “คุณค่าในตนเอง” ตามหลัก “IKIGAI”
การตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองด้วย “SMART” Goal
Workshop : เขียนแผนในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย
5 ส. คือ อะไร ? ความหมายของ 5 ส.
      อบรม สัมมนา สะสาง
      อบรม สัมมนา สะดวก
      อบรม สัมมนา สะอาด 
      อบรม สัมมนา สร้างมาตรฐาน 
      อบรม สัมมนา สร้างนิสัย 

แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการด้วย “PIPE” Model
ความสูญเสีย 8 ประการในการทำงาน (8 Wastes)
การวิเคราะห์งานตามหลักValue Added และ Non-Value Added
 เทคนิคปรับปรุงงาน “ECRS”
Workshop : การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
การจัดลำดับความสำคัญของงานปรับปรุง
การบริหารเวลา “Time Management” 
หลักการบริหารงานประจำ 
Workshop : การจัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน


วิธีการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
 โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
 โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาตนเอง5สการบริหารเวลา

แสดงความคิดเห็น