หลักสูตรฝึกอบรม Integrated Management System ISO Requirement - หลักสูตร 2 วัน
(ISO 9001:015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Integrated Management System ISO Requirement (ISO 9001:015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          การอบรมแบบนำเอาหลักสูตร ISO หลายมาตรฐาน หรือที่เรียกว่า Integrated Management System ISO Requirement ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001:015, ISO14001:2015 และ ISO 45001:2018 เป็นจุดประสงค์เดียวกันคือทำให้ผู้รับการฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจ สามารถนำประประยุกต์ใช้ได้ให้ง่ายขึ้น เพราะมาตรฐานที่กลาวมานั้นบางหัวข้อมีความคล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันบ้าง แต่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ หลักสูตร Integrated Management System ISO Requirement for ISO 9001 : 015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018 จึงออกแบบมาเฉพาะเน้นเนื้อหาให้กระชับขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนง่ายต่อการนำไปใช้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เบื้องต้น ISO 9001 : 015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018 ทั้ง 3 ระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการร่วมมาตรฐาน (Integrated Management System ISO) ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วิวัฒนาการของ ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018
การเปลี่ยนแปลงของระบบ ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018 และการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด
การจัดการระบบร่วมกัน
ข้อ 0 บทนำ
ข้อ 1 ขอบข่ายของธุรกิจ
ข้อ 2 มาตรฐานอ้างอิง
ข้อ 3 นิยามศัพท์และคำจำกัดความ
ข้อ 4 บริษัทองค์กร
ข้อ 5 ความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วม
ข้อ 6 การวางแผน
ข้อ 7 การสนับสนุน
ข้อ 8 การปฏิบัติการ
ข้อ 9 การประเมินสมมรรถะการปฏิบัติงาน
ข้อ 10 การปรับปรุง
สรุปการเรียนรู้ถามตอบ


กลุ่มเป้าหมาย
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

รูปแบบการการอบรม
พนักงาน
หัวหน้างาน
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม