หลักสูตรฝึกอบรม Internal Audit - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Internal Audit

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เพื่อรู้จักระบบการตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทำงาน คุณสมบัติของผู้ทำงาน และแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นใช้ในการตรวจสอบ การตรวจสอบภายในทำเพื่อเตรียมพร้อมองค์กรสำหรับการตรวจสอบ ติดตามโดยลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อการออกใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแต่ละกิจการจะมีความแตกต่างตามความเฉพาะของธุรกิจ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการรู้จัก ระบบการตรวจสอบภายใน
2. เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการทำการตรวจสอบภายใน
3. เพื่อทราบถึงสิ่งที่ควรตระเตรียมให้พร้อมก่อนการตรวจสอบจากภายนอก

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
รู้จักกับระบบการตรวจสอบภายในและจุดประสงค์
 7 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
 การวางแผนตรวจประเมิน (รวมวงจร PDCA)
 การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
 การรายงานผล
 ข้อควรทำและแบบฟอร์มต่างๆ จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ
 การติดตาม การแก้ไข และปิดปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
 Workshop – ตรวจสอบด้วย Check List

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
พนักงานปฏิบัติการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม