หลักสูตรฝึกอบรม Internal Audit - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Internal Audit

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Clinique)

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย

  การบริหารงาน (Management and Productivity)   

หลักการและเหตุผล
เพื่อรู้จักระบบการตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทำงาน คุณสมบัติของผู้ทำงาน และแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นใช้ในการตรวจสอบ การตรวจสอบภายในทำเพื่อเตรียมพร้อมองค์กรสำหรับการตรวจสอบ ติดตามโดยลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อการออกใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแต่ละกิจการจะมีความแตกต่างตามความเฉพาะของธุรกิจ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการรู้จัก ระบบการตรวจสอบภายใน
2. เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการทำการตรวจสอบภายใน
3. เพื่อทราบถึงสิ่งที่ควรตระเตรียมให้พร้อมก่อนการตรวจสอบจากภายนอก

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
รู้จักกับระบบการตรวจสอบภายในและจุดประสงค์
 7 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
 การวางแผนตรวจประเมิน (รวมวงจร PDCA)
 การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
 การรายงานผล
 ข้อควรทำและแบบฟอร์มต่างๆ จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ
 การติดตาม การแก้ไข และปิดปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
 Workshop – ตรวจสอบด้วย Check List

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
พนักงานปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม