หลักสูตรฝึกอบรม Just In Time - หลักสูตร 1 วัน
(JIT)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Just In Time (JIT)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ระบบการทำงานแบบทันเวลาพอดี (Just in Time: JIT) เพื่อทราบถึงองค์ประกอบที่ต้องการในการทำระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพื่อเตรียมองค์กรและคู่ค้าให้พร้อมกับการทำระบบการผลิตแบบ JIT และเรียนรู้การคำนวณ การควบคุม และการวางผังโรงงานให้เหมาะกับระบบ JIT

วัตถุประสงค์
1. สร้างความเข้าใจระบบการผลิตแบบ Just in Time
2. รู้สิ่งที่ต้องการและต้องเตรียมพร้อมเพื่อการทำระบบ JIT
3. เรียนรู้การคำนวณ การควบคุมและ การวางผังโรงงานเพื่อสนับสนุนการผลิตแบบ JIT
4. เรียนรู้ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมคู่ค้า (Supplier) ให้เหมาะกับระบบ JIT

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
JIT Concept หลักการและแนวคิดการผลิตแบบทันเวลาพอดี
 Push&Pull Comparison เปรียบเทียบการผลิตแบบผลักและดึง
 Kanban & Hejuka box ระบบการ์ดการผลิตและระบบกล่องบริหารการผลิต
 7needed for JIT 7 อย่างที่ระบบ JIT ต้องการภาค 1
7needed for JIT 7 อย่างที่ระบบ JIT ต้องการภาคต่อ
 Supplier Qualification for JIT คุณลักษณะคู่ค้าที่ต้องการสำหรับระบบ JIT
 Relation of Lot/Price/Inventory ความสัมพันธ์ของขนาดผลิต ราคาและคลังสินค้า
 Work shop – Looking for “what is missing?”

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (แทรกในเนื้อหา)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม