หลักสูตรฝึกอบรม Just In Time - หลักสูตร 1 วัน
(JIT)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Just In Time (JIT)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ระบบการทำงานแบบทันเวลาพอดี (Just in Time: JIT) เพื่อทราบถึงองค์ประกอบที่ต้องการในการทำระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพื่อเตรียมองค์กรและคู่ค้าให้พร้อมกับการทำระบบการผลิตแบบ JIT และเรียนรู้การคำนวณ การควบคุม และการวางผังโรงงานให้เหมาะกับระบบ JIT

วัตถุประสงค์
1. สร้างความเข้าใจระบบการผลิตแบบ Just in Time
2. รู้สิ่งที่ต้องการและต้องเตรียมพร้อมเพื่อการทำระบบ JIT
3. เรียนรู้การคำนวณ การควบคุมและ การวางผังโรงงานเพื่อสนับสนุนการผลิตแบบ JIT
4. เรียนรู้ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมคู่ค้า (Supplier) ให้เหมาะกับระบบ JIT

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
JIT Concept หลักการและแนวคิดการผลิตแบบทันเวลาพอดี
 Push&Pull Comparison เปรียบเทียบการผลิตแบบผลักและดึง
 Kanban & Hejuka box ระบบการ์ดการผลิตและระบบกล่องบริหารการผลิต
 7needed for JIT 7 อย่างที่ระบบ JIT ต้องการภาค 1
7needed for JIT 7 อย่างที่ระบบ JIT ต้องการภาคต่อ
 Supplier Qualification for JIT คุณลักษณะคู่ค้าที่ต้องการสำหรับระบบ JIT
 Relation of Lot/Price/Inventory ความสัมพันธ์ของขนาดผลิต ราคาและคลังสินค้า
 Work shop – Looking for “what is missing?”

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (แทรกในเนื้อหา)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม