หลักสูตรฝึกอบรม KYT การหยั่งรู้ระวังอันตราย - หลักสูตร 1 วัน
(KYT : Kiken Yochi Training)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม KYT การหยั่งรู้ระวังอันตราย (KYT : Kiken Yochi Training)

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
จุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุในการทำงาน HUMAN ERROR !!! จะต้องแก้ไขอย่างไร? โดยเฉพาะพฤติกรรมการทำงานที่เสี่ยง ไม่ปลอดภัยของพนักงาน เช่น เผอเรอ เหม่อลอย ซุ่มซ่าม ลัดขั้นตอน รีบเร่ง อันเป็นเหตุของการผิดพลาด และเกิดการสูญเสียในการทำงานทั้งสิ้น สร้างจุดแข็งของทีมงาน จุดแข็งของสายการผลิต จุดแข็งขององค์กร คือการปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ เพราะองค์กรใดที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่ง อุบัติเหตุต่างๆ การเสียชีวิตทุพพลภาพนั้น ท่านรู้หรือไม่ ว่านอกจากสร้างความเสียหายให้กับตัวพนักงาน และองค์กร แล้วยังบั่นทอนความรู้สึก จิตใจ สุขภาพของคนงาน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เพราะฉะนั้นควรป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ คุณรู้หรือไม่ว่ามีอันตรายอะไรซ่อนเร้นอยู่ในการปฏิบัติงานบ้าง สร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยร่วมกันกับพนักงานภายในองค์กรได้อย่างไร

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมสร้างสัญชาติญาณความปลอดภัย คาดการณ์อันตรายล่วงหน้า เตือนสติ ก่อนปฏิบัติงาน
2. ผู้เข้าอบรมค้นหามีการค้นหาอันตรายในแผนก สร้างวินัย สร้างสามัคคี การทำงานเป็นทีม
3. ผู้เข้าอบรมเกิดความคิดแสดงความคิดเห็น กล้าพูด ในที่สาธารณะมากขึ้น

หัวข้อการบรรยาย
 หลักในการทำให้อุบัติเหตุเป็น ศูนย์ ZERO ACCIDENT
การสร้างจิตสำนึกการระวังอันตราย อุบัติภัย ร่วมกัน ทำและคิดด้วยตัวเอง
ความแตกต่างและความหมายของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
     อบรม สัมมนา INCIDENT อุบัติการณ์
     อบรม สัมมนา ACCIDENT อุบัติเหตุ
     อบรม สัมมนา NEAR MISS เหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ
กิจกรรม KYT การฝึกการหยั่งรู้ระวังอันตราย
ความหมาย ประวัติ ความเป็นมา
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการหยั่งรู้ระวังอันตราย KYT
ประเภทของ KYT ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน
     อบรม สัมมนา KYT 4 ยก (4 Rounds KYT)
     อบรม สัมมนา KYT จุดเดียว (One Point KYT)
     อบรม สัมมนา KYT ปากเปล่า (Oral KYT)
ขั้นตอนและวิธีการทำ KYT 4 ยก ค้นหาอันตราย วิเคราะห์ ว่ามีกิจกรรมใดบ้าง? และจะต้องปฏิบัติอย่างไร? "มือชี้ ปากย้ำ" เตือนสติ ก่อนปฏิบัติงาน การระดมสมอง
     อบรม สัมมนา ค้นหาจุดอันตราย จากภาพที่ซ่อนเร้น พร้อมสาเหตุ
     อบรม สัมมนา เลือกจุดอันตรายที่สำคัญที่สุด
     อบรม สัมมนา หามาตรการป้องกันแก้ไข
     อบรม สัมมนา เลือกมาตรการป้องกันที่ทำได้ง่าย ทันที
     อบรม สัมมนา ตั้งสโลแกน โดยเลือกมาตรการป้องกันที่ดีที่สุด ทำและจำได้ง่าย ... ตะโกนเตือนตนก่อนทำงาน
Work Shop : กิจกรรมย่อย ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมค้นหาอันตราย ทำ KYT จากภาพหรืออุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น 2 รอบ

รูปแบบการการอบรม
บรรยาย 40 % Workshop 60 %

กลุ่มผู้เข้าอบรม
พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม