หลักสูตรฝึกอบรม KYT การหยั่งรู้อันตรายเพื่อให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ - หลักสูตร 1 วัน
(KYT Hazard Prediction for Zero Accident)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม KYT การหยั่งรู้อันตรายเพื่อให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (KYT Hazard Prediction for Zero Accident)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  ในโลกของธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ความปลอดภัยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการบริหารงานยุคใหม่ที่มีความสำคัญยิ่ง หากผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีความตระหนักถึงอันตรายและเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยแล้วก็ย่อมส่งผลถึงการป้องกันอุบัติเหตุโดยตรง
  การเสริมสร้างความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย จึงเป็นที่จะต้องมีการปลูกฝังลงไปในแนวคิดของผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างปลอดภัย หากทุกคนได้สามารถคาดการณ์อันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่ในการทำงานและมีการตอกย้ำให้เกิดความตระหนักอย่างต่อเนื่องแล้ว
  KYT เป็นวิธีการที่ใช้ในการคาดการณ์อันตราย อย่างเป็นระบบและสามารถตอกย้ำให้ผู้ปฎิบัติงานได้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันถึงอันตรายทั้งก่อนและระหว่างการปฎิบัติงาน หากองค์กรได้นำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมร่วมกับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยก็จะเป็นการทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์และเกิดความปลอดภัยเกิดความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบเทคนิคและเครื่องมือของเทคนิค KYT ตามแนวทางของ JISHA ( Japan Industrial Safety and Health Association )
เพื่อให้ทราบขั้นตอนการวิเคราะห์และวิธีการทำ KYT อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมายของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
ความสำคัญของความปลอดภัย
แนวคิดของ KYT
ประวัติความเป็นมาของ KYT
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำ KYT
KYT แบบ 4 ขั้นตอน
KYT จุดเดียว ( One Point KYT )
KYT ปากเปล่า ( Oral KYT )
การวิเคราะห์ KYT
สรุปการเรียนและถามตอบ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 40% เชิงปฏิบัติการ 60%)
อบรม สัมมนา การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ
อบรม สัมมนา ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
อบรม สัมมนา กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม