หลักสูตรฝึกอบรม Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Kaizen for Improvement)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การปรับปรุงกระบวนการทำงานนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงานในองค์กรที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้ให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นของการทำงาน องค์กรจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกกันว่า ไคเซ็น (Kaizen) ไคเซ็นเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต่อยอดมาจาการทำ 5ส ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานของตน หรือหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดในการปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizen
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาการทำ Kaizen และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กรอบแนวคิดของ Kaizen
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพในการเพิ่มผลผลิตตามหลัก QCDSMEE
การค้นหาจุดที่ต้องทำปรุงในการทำงาน
เทคนิคของการปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizen พร้อมกรณีศึกษา
การนำเสนอแผนเพื่อปรับปรุงงานตามหลัก Kaizen
หลักการทำ ECRS เพื่อการปรับปรุงงาน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ คณะทำงานไคเซ็น
ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ไคเซ็นKaizen5ส

แสดงความคิดเห็น