หลักสูตรฝึกอบรม Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Kaizen for Improvement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน (Kaizen for Improvement)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การปรับปรุงกระบวนการทำงานนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงานในองค์กรที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้ให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นของการทำงาน องค์กรจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกกันว่า ไคเซ็น (Kaizen) ไคเซ็นเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต่อยอดมาจาการทำ 5ส ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานของตน หรือหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดในการปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizen
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาการทำ Kaizen และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กรอบแนวคิดของ Kaizen
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพในการเพิ่มผลผลิตตามหลัก QCDSMEE
การค้นหาจุดที่ต้องทำปรุงในการทำงาน
เทคนิคของการปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizen พร้อมกรณีศึกษา
การนำเสนอแผนเพื่อปรับปรุงงานตามหลัก Kaizen
หลักการทำ ECRS เพื่อการปรับปรุงงาน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ คณะทำงานไคเซ็น
ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม