หลักสูตรฝึกอบรม Key Performance Indicators - หลักสูตร 1 วัน
(KPI)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Key Performance Indicators (KPI)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   องค์กรทุกองค์กรล้วนมีเป้าหมายในการทำธุรกิจและคาดหวังให้พนักงานทุกคนในองค์กรดำเนินงาน เพื่อ เป้าหมายสูงสุดขององค์กร หากแต่ในทุกส่วนย่อมต้องมีเป้าหมายแตกต่างและต้องสอดคล้องกันอย่างดี เพื่อ บรรลุเป้าหมายหลักเดียวกันดังนั้นผู้นำจึงควรรู้จักการกำหนดเป้าหมายเพื่อหน่วยของตนได้อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีเป้าหมายที่ วัดได้ ท้าทาย และทำได้จริงภายในเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการสร้างตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานได้อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด
2. เพื่อรับรู้องค์ความรู้ที่จำเป็นในการสร้างสรรค์ KPI
3. เรียนรู้ปัจจัยที่จำเป็นและตัวอย่างของ KPI ที่ประสบความสำเร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 อะไรคือ KPI
 การตั้งเป้าหมาย KPI แบบชาญฉลาด
 ปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จ
 Work shop “Brainstorm to get SMART” 
 KPI : a balance scorecard เกณฑ์และการเก็บคะแนน
 How to implement KPI ทำอย่างไร
 Action Plan ลงมือทำแผน
 Workshop “KPI implementation”

แนวทางในการฝึกอบรม
 การบรรยายเนื้อหา, การเล่นเกมเพื่อเข้าใจ และการทำ workshop เพื่อทดลองใช้เครื่องมือ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม