หลักสูตรฝึกอบรม Key Performance Indicators - หลักสูตร 1 วัน
(KPI)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Key Performance Indicators (KPI)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   องค์กรทุกองค์กรล้วนมีเป้าหมายในการทำธุรกิจและคาดหวังให้พนักงานทุกคนในองค์กรดำเนินงาน เพื่อ เป้าหมายสูงสุดขององค์กร หากแต่ในทุกส่วนย่อมต้องมีเป้าหมายแตกต่างและต้องสอดคล้องกันอย่างดี เพื่อ บรรลุเป้าหมายหลักเดียวกันดังนั้นผู้นำจึงควรรู้จักการกำหนดเป้าหมายเพื่อหน่วยของตนได้อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีเป้าหมายที่ วัดได้ ท้าทาย และทำได้จริงภายในเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการสร้างตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานได้อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด
2. เพื่อรับรู้องค์ความรู้ที่จำเป็นในการสร้างสรรค์ KPI
3. เรียนรู้ปัจจัยที่จำเป็นและตัวอย่างของ KPI ที่ประสบความสำเร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 อะไรคือ KPI
 การตั้งเป้าหมาย KPI แบบชาญฉลาด
 ปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จ
 Work shop “Brainstorm to get SMART” 
 KPI : a balance scorecard เกณฑ์และการเก็บคะแนน
 How to implement KPI ทำอย่างไร
 Action Plan ลงมือทำแผน
 Workshop “KPI implementation”

แนวทางในการฝึกอบรม
 การบรรยายเนื้อหา, การเล่นเกมเพื่อเข้าใจ และการทำ workshop เพื่อทดลองใช้เครื่องมือ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม